Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ФПУ примусило уряд з собою рахуватися

Верховна Рада України 31 жовтня 2008 року роз­глянула у другому читанні законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання нега­тивним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї­ни» № 3309-4, внесений Прези­дентом України. У цьому доку­менті міс­титься антисоціальна норма щодо відтермінування до 1 січня 2011 року встановлення розміру міні­мальної заробітної плати на рівні прожиткового міні­муму для працездатних осіб.

Як відомо, Федерація проф­спілок України рішуче виступила проти таких законодавчих ініціа­тив. Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань 28 жовтня 2008 року схвалив За­яву всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань про не­допущення погіршення соціаль­но-економічного становища пра­цівників в Україні у зв’язку зі сві­товою фінансовою кризою, в якій йшлося про неприпустимість від­термінування до 1 січня 2011 ро­ку встановлення розміру міні­мальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для пра­цездатних осіб.

ЗО жовтня профспілкові акти­вісти, члени Молодіжної ради ФПУ провели пікетування Вер­ховної Ради ФПУ з вимогою не допустити ухвалення антисоці­альних норм. Учасники пікету­вання вручили народним депута­там України Звернення Федерації профспілок із закликом не під­тримувати вищезазначену норму під час розгляду законопроекту в другому читанні.

Під час постатейного обгово­рення цього законопроекту на­родні депутати України Олек­сандр Стоян і Василь Хара, поси­лаючись на позицію профспілок, закликали народних депутатів не голосувати за антисоціальну норму щодо відтермінування до 1 січня 2011 року встановлення розміру міні­мальної заробітної плати на рівні прожиткового міні­муму для працездатних осіб. Во­ни наголосили на тому, що за­провадження цієї норми призве­ло б до різкого зубожіння народу, відкинуло б за межу бідності мільйони працюючих людей. Де­путати підтримали пропози­цію Олександра Стояка і Васи­ля Хара: Верховна Рада Украї­ни 240 голосами вилучила норму щодо замороження встановлення мінімальної зар­плати на рівні прожиткового мінімуму до 2011 року з анти-кризового закону.

Таким чином, мінімальна зар­плата має бути запроваджена на рівні прожиткового мінімуму вже з 1 січня 2009 року.

Профспілки забезпечили першу важливу перемогу тру­дящим України! Позиція проф­спілок залишається непохит­ною: «Вихід із кризи — не привід грабувати трудящих!

 

«Профспілкові вісті»

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com