Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

МАУП — лідер національної економіки

Залишається зовсім небагато часу до закінчення 2007/2008 навчального року, що став апогеєм ще одного періоду роботи нашого колективу в переддень відзначення 20-річного ювілею Міжрегіональної Академії управління персоналом. Є над чим замислитися, є до чого прагнути. Роботи багато, але колективу нашого навчального закладу вона під силу.

Лише за умови спільної праці, нашого спільного прагнення завтра жити краще, ніж сьогодні можна досягти вагомих результатів. Ніякі об’єктивні та суб’єктивні проблеми і труднощі не зупинять нас на шляху до основної мети — навчити молодь гідно жити і працювати.

Сьогодні Україна простує шляхом європейської інтеграції, де система освіти є запорукою економічної стабільності і державності. Ні для кого не таємниця, що рушійною силою економіки будь-якої держави є не так природні ресурси і робочі руки, як рівень освіченості населення. Епіцентрами інтелектуального відтворення були і залишаються вищі навчальні заклади, насамперед академії. Сьогодні їхній автономний статус визначає підготовка не просто спеціалістів, а насамперед високорозвинених особистостей, здатних приймати оптимальні інтелектуальні рішення на кожному робочому місці. Словом, академії — єдині соціальні інституції, де відбувається відтворення інтелектуальної еліти, яка потім генерує знання в різних галузях народного господарства. Особливе місце серед них посідає Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом — візитівка якості та професійної майстерності, він визнається конкурентоспроможним у багатьох країнах світу.

Секрет успіху полягає насамперед у постійному пошуку нових форм і методів викладання дисциплін, використання у навчальному процесі світових прогресивних технологій. Новаторський підхід до справи сприяє постійному вдосконаленню змісту та організації навчального процесу, нарощенню науково-педагогічного потенціалу, модернізації навчальної бази, розвитку інфраструктури та вирішенню інших питань.

Одним із основних методів підвищення якості професійної підготовки в нашому навчальному закладі є індивідуальний підхід до кожної молодої людини і під час вступу, і в процесі навчання. Враховуючи досвід розвинених країн, де система освіти грунтується на систематичному індивідуальному пошуку, селекції, врахуванні нахилів, здібностей, талантів молоді, науково-педагогічний колектив Академії поставив собі за мету навчити студента вчитися самостійно, з урахуванням його природних здібностей.

Такий підхід до навчального процесу ставить перед професорсько-викладацьким складом Академії принципово нові вимоги. Роль викладача як джерела інформації зменшується, але стає більш вагомою в розвитку особистих якостей, формуванні світогляду студентів. На жаль, у цьому важливому процесі навчання є об’єктивні труднощі (бракує навчально-методичної літератури, приміщень для самостійної роботи студентів у гуртожитках, невміння студентів працювати самостійно), що гальмують його розвиток. Керівництво Академії робить все, щоб подолати ці проблеми і довести справу до кінця.

Як відомо, освітянська галузь нашої країни до 2010 року має бути доведена до європейських стандартів, що сприятиме інтенсифікації становлення цілісної системи вищої освіти. Процес об’єднання Європи в рамках спільного освітнього та наукового простору, який супроводжується формуванням єдиних критеріїв та стандартів у цій сфері в масштабах континенту, дістав назву Болонського. В межах цього простору повинні діяти єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності, що мають значно підвищити конкурентоспроможність європейського ринку праці і освітніх послуг.

Єдина система кваліфікацій у «болонських» країнах сприятиме формуванню єдиного європейського ринку висококваліфікованої праці, а також конкурентоспроможності європейської вищої освіти як такої. Одним із складників переходу на триступеневу систему вищої освіти «бакалавр — магістр — доктор PhD» є запровадження системи кредитів і механізмів оцінювання, що відповідають кредитам (кредитно-модульна система). Ця система поступово запроваджується і в нашій Академії.

Вона грунтується на поєднанні модульної технології формування навчального матеріалу та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчання студента і контролю якості набутих знань, умінь та навичок в процесі і аудиторної, і самостійної роботи. Її невід’ємним складником є рейтингова система оцінювання, що передбачає визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань, умінь та навичок за багатобальною шкалою за встановленим алгоритмом, що не може змінюватися впродовж навчального року. За об’єктивних причин поки що не можна говорити про впровадження кредитно-модульної системи в її класичному розумінні. Адже модульний підхід означає модульне, а не дисциплінарне, як зараз, формування освітньо-професійних програм, навчальних планів, а також вимірювання трудомісткості засвоєного навчального матеріалу не в годинах, а в кредитах. Тут виникає низка проблем, які до цього часу не вирішено ані на рівні держави, ані на рівні Академії. Тому ми можемо говорити лише про перший етап, який передбачає модульне структурування навчального матеріалу в межах окремих дисциплін та рейтингове оцінювання набутих знань, умінь та навичок. Таким чином сьогодні можна стверджувати, що в Академії вже є теоретичні та практичні напрацювання поетапного впровадження кредитно-модульної системи і люди, які втілюють їх у життя.

Всі ці досягнення Академії не залишаються непоміченими не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. 28 квітня в Москві в «Президент Готелі» відбувся ІІІ Міжнародний саміт «Лідери Національних Економік», на якому за поданням Міжнародного центру кон’юнктурних досліджень (Москва) Міжрегіональну Академію управління персоналом відзначено Знаком Пошани «Лідер Національної Економіки». Нагороду вручили ректору Академії професору М.Ф.Голо­ватому директор «IBC INTERNATIONAL BUSINESS COUNCIL», голова Організаційного комітету саміту професор Рой Джордж С.Дамарі (Швейцарія) та голова Міжнародної ділової ради, заслужений діяч науки Росії, професор О.І.Карпухін (Російська Федерація).

Під час церемонії вручення було відзначено значний внесок Академії в освітню систему України, яка твердо простує шляхом європейської інтеграції. Наголошувалося, що динаміка розвитку Академії на основі концепції перетворення її на вищий навчальний заклад світового рівня яскраво свідчить про сприятливі перспективи досягнення цієї мети, виходу Академії на рівень світових стандартів та її інтеграції до світового освітньо-наукового простору.

VIVAT AKADEMIA!!!

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com