Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Іменем України

Ми вже повідомляли про те, що Господарський суд Києва у повному обсязі задовольнив позов МАУП до Міністерства освіти і науки України, а також скасував рішення Державної акредитаційної комісії України від 26 вересня 2006 р. та наказ міністра освіти і науки України від 6 жовтня 2006 р., якими було анульовано ліцензії 26 ВСП Академії. Зокрема, визнано незаконним і скасовано пункт про відмову у видачі випускникам Академії дипломів у кількості 4 655 штук. Недавно до редакції надійшла постанова суду, фрагменти з якої ми пропонуємо до вашої уваги.

Враховуючи встановлені обставини справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України, справа адміністративної юрисдикції передана на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень.

Згідно з ч. 2 ст. 18 КАСУ, окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган.

Оскільки, відповідно до п. 6 Прикінцевих та Перехідних положень КАСУ, до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам, відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішуються відповідним господарським судом за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до пункту 1 «Положення про Державну акредитаційну комісію», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №138, Державна акредитаційна комісія є постійно діючим органом, який забезпечує дотримання вимог до ліцензування, атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ організацій за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців, післядипломної освіти. Відповідно до пункту 18 Положення ДАК є юридичною особою.

Відповідно до пункту 1 «Положення про Міністерство освіти і науки України», яке затверджено Указом Президента України від 7 червня 2000 року №773/2000, Міністерство освіти і науки України є центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до статті 48 КАСУ, здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).

Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, зокрема доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).

Предметом позову у даній справі є оскарження рішення Відповідача-1 від 26.09.2006р. (протокол №62) і наказу Відповідача-2 від 06.11.2006 р. № 2128-л. Оспорювані рішення винесені на підставі Довідки (б/н, без зазначення дати), а не акту, складеної в результаті проведення перевірки комісією, сформованою за наказом Відповідача-2 від 06.09.2006 р. №688-оп задля вивчення обгрунтованості вимог Позивача, викладених в листі-вимозі щодо видачі Позивачеві 4 655 дипломів.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту», освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ліцензування освітніх послуг провадиться відповідно до Постанови КМУ від 29.08.2003 №1380.

Відповідно до п. 18 Постанови «Про ліцензування освітніх послуг», спроможність навчального закладу провадити освітню діяльність (надавати освітні послуги) підтверджується експертним шляхом — ліцензійною експертизою.

10 квітня 2006 року Міжрегіональній Академії управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу) Міністерством освіти і науки України було видано ліцензію серії АВ №048032, якою і було визначено таку спроможність, яка встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 p. №847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за №75/8674 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти». Спеціальності, за якими Позивач вимагає видати своїм випускникам дипломи, акредитовані відповідно до Постанови КМУ України від 09.08.2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Як свідчать матеріали справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом у формі акціо­нер­ного товариства закритого типу звернулася 25 липня 2006 року до Міністерства освіти і науки України з листом-вимогою (вих. 1338) щодо видачі 4 655 дипломів.

Відповідно до п.2.2. наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 р. №811, виконавцем замовлень на виготовлення документів про освіту є Міністерство освіти і науки України через уповноважений ним орган.

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 p. №1060-ХІІ одним із повноважень Міністерства освіти України та міністерств і відомств України, яким підпорядковані навчальні заклади, визначає здійснення навчально-методичного керівництва, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування.

Серед підстав, що визначають необхідність та можливість проведення перевірок у вищому навчальному закладі, ні закони, ні підзаконні нормативні акти не передбачають проведення перевірок з питань вивчення можливості видачі дипломів випускникам вищого навчального закладу, оскільки порядок видачі дипломів чітко врегульовано Законом України «Про освіту» від 4.06.1991 р., стаття 27 якого гарантує випускникам державного або іншого акредитованого (атестованого) закладу освіти видачу відповідного документа про освіту встановленого зразка, зазначаючи, що зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України; ст. 9 Закону України «Про вищу освіту» закріплює за вищим навчальним закладом право видавати документ про вищу освіту державного зразка з акредитованого напряму (спеціальності); п.17 «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (затверджене Постановою КМУ від 9.08.2001 р. №978) містить положення про право навчального закладу після затвердження МОН України позитивного рішення ДАК щодо акредитації спеціальності видати випускникам, що навчалися за відповідною спеціальністю, документи про освіту державного зразка.

Відповідно до пункту 6.6 «Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг», який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 р. №847, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 №71/8670, та на підставі п.34 «Порядку ліцензування освітніх послуг», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380, орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акту перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі їх встановлення). Навчальний заклад, який одержав розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні термін подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

Такі ж вимоги щодо перевірок і прийняття за їхніми результатами рішень стосуються і відокремлених структурних підрозділів вищого навчального закладу. У матеріалах справи відсутні будь-які докази, які свідчили б про призначення і проведення Міністерством освіти і науки України перевірок у 26 відокремлених структурних підрозділах Позивача.

Як свідчать матеріали справи, Довідка, складена за результатами перевірки, вказівок на усунення порушень та недоліків у роботі в процесі надання освітніх послуг не містить. Посилання Відповідача-1 на те, що ним самим було встановлено неможливість усунення виявлених порушень протягом трьох місяців, суд вважає безпідставним та необгрунтованим.

На підставі проведеної перевірки Відповідач-1 (Рішення Державної акредитаційної комісії від 26.09.2006, Протокол №62) та Відповідач-2 (наказ Міністерства освіти та науки від 06.10.2006 № 2128-Л) приймають рішення про анулювання ліцензій 26 філіям Позивача та відмову у видачі 4 655 дипломів.

Пункт 35 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380, визначає чіткий перелік підстав для анулювання ліцензії для вищих навчальних закладів. Однак суд приходить до висновку, що Наказ Міністерства освіти та науки України від 06.10.2006 №2128-Л не містить жодних підстав, передбачених Порядком.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.162 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень, про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Враховуючи зазначене вище, суд дійшов висновку, що рішення Державної акредитаційної комісії України від 26 вересня 2006 року, протокол №62, (про результати вивчення обгрунтованості листа-вимоги від 25.07.06 №3882 Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу) є протиправним та підлягає визнанню нечинним частково, а саме підпункти 2.5 — 2.16 пункту 2, а наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2006 р. №2128-л «Про результати перевірки у Міжрегіональній академії управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу)» визнанню нечинним повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 160-164, п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.         Позов задовольнити повністю.

2.         Визнати нечинним рішення суб’єкта владних повноважень Державної акредитаційної комісії України від 26 вересня 2006 року, протокол №62 (про результати вивчення обгрунтованості листа-вимоги від 25.07.06 №3882 Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу), частково, а саме в частині підпунктів 2.5-2.16 пункту 2.

3.         Визнати нечинним рішення суб’єкта владних повноважень — наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2006 р. №2128-л «Про результати перевірки у Міжрегіональній академії управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу)» повністю.

4.         Стягнути з державного бюджету на користь Міжрегіональної Академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, код ЄДРПОУ 00127522) 6 (шість) грн 80 коп. — витрат по сплаті судового збору.

5.         Повернути Міжрегіональній Академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, код ЄДРПОУ 00127522) з державного бюджету України судовий збір у сумі 1 (одна) грн 70 коп., що перераховано квитанцією №46 від 10.11.2006 (оригінал платіжного доручення в матеріалах справи), як зайво сплачене.

Дана постанова набирає чинності по закінченні терміну подання заяви про апеляційне оскарження або апеляційної скарги в порядку, встановленому ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України. Дана постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку та в терміни, встановлені ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Якименко М. М.
Судді: ПалІй В. В.
Літвінова М. Є.
Секретар с/з Проніна М.А.

Як бачимо, суд, всебічно вивчивши і проаналізувавши матеріали справи, дійшов справедливого, обєктивного, законного і єдиноможливого рішеннявідмінив не законні рішення ДАК і наказ МОН, прийняті явно під емоційним впливом і упереджено або з подачі ворожих щодо України сил. Міністрові С.М.Ніколаєнку варто було б дослухатися до виваженої думки представників Феміди і не посилювати конфронтацію різними апеляційними скаргами, а як законослухняному громадянинові і посадовій особі прийняти постанову Господарського суду міста Києва до повного і остаточного виконання. Це може ще якимось чином підняти зіпсований ним самим власний імідж і імідж структури, яку він очолює, переважна більшість співробітників якої є українськими патріотами і патріотами всієї освітньої галузі, а не окремих її «блатних» представників.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com