Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Екологія — мета спрямування зусиль сучасних і майбутніх вчених

Ми живемо в епоху докорінних перетворень, що змінюють соціальну картину світу і відводять суттєву роль розвитку науки. За минуле століття її значення зросло, вона перетворилась на природну виробничу силу суспільства і стала невід’ємною частиною сучасного прогресу. Процес наукового пізнання потребує подальшої диференціації та інтеграції наукового знання і сама наука перетворилась у великий складний механізм. В цих умовах питання подальшого розвитку науки, підвищення ефективності наукових досліджень набули принципово нову форму не тільки для науки а й суспільної практики.

За даними науковців тільки 6-8 % населення можуть реально займатися наукою, що природно, але розвивати творчі властивості можна і потрібно і це стосується в першу чергу молоді.

Луганський інститут МАУП, спираючись на ці тези, сформулював загальну наукову проблему, яка й стала фундаментом науково-практичних досліджень у системі вищої школи та об’єднала навколо себе науково-педагогічних працівників, студентів та працівників багатьох організацій. Це — «Особистісно орієнтовані технології екологічного виховання молоді». Вибору цієї теми нас спонукало загострення екологічної ситуації в Україні, яка найбільш постраждала від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, аварії на ЧАЕС, кризових явищ в інших країнах, що потребує екологізації всіх суспільних відносин, перегляду правових і моральних норм природокористування. Тому в сучасних умовах саме екологічна освіта постає як відповідна реакція суспільства на негативні прояви антропогенної діяльності.

Стратегія екологічної освіти в Україні, що стосується і системи вищої школи, спрямована на підготовку молодого покоління до життя в умовах загострення проблем довкілля. Для вирішення освітньо-виховних проблем використовуються новітні методи науково-педагогічної діяльності, здій­сню­ється зв’язок науково-дослідної роботи з практикою, запроваджуються інноваційні технології та підходи такі, як компетентнісний підхід, інтеграція науки і освіти у підготовці майбутніх фахівців-управлінців України.

Луганський інститут МАУП, який існує вже 10 років, має сьогодні достатній науковий потенціал для розробки поставленої наукової проблеми. В інституті працює 4 кафедри: «Фундаментальних наук», «Правознавства», «Економіки та підприємництва», «Соціально-гуманітарних дисциплін». Усього на кафедрах працює 9 докторів наук, 44 кандидата наук, з них на постійної основі працює 8 докторів, 13 кандидатів наук. На кафедрах ведуться актуальні дослідження по формуванню екологічної культури та світогляду студентської молоді ( кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін», «Правові аспекти екологічного виховання молоді» (кафедра «Правознавства»), «Економічні аспекти екологічного виховання студентів» (кафедра «Економіки та підприємництва»), «Екологічні фактори, які впливають на здоров’я населення Луганського регіону» (кафедра «Фундаментальних дисциплін»).

Викладачами кафедр розроблено 2 підручника, 14 монографій, 24 методичних посібника, написано понад 20 статей, розроблено 62 раціоналізаторських пропозицій, тези до конференцій.

В контексті виконання наукової проблеми започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні екологічні проблеми України», яка відбулась вперше 9 грудня 2008 року за підтримки Управління освіти і науки облдержадміністрації, Міської Ради, Державного управління з питань навколишнього середовища, у роботі конференції взяли участь понад 120 учасників, серед яких 12 вчених, 14 аспірантів та докторантів, студенти та викладачі навчальних закладів та представники обласних організацій.

Згідно плану на 2009 року було проведено за перше півріччя 4 науково-практичні конференції, які мали різноманітну тематику, у тому числі: студентська науково-практична конференція «Міжнародна співпраця у боротьбі з організованою злочинністю» (кафедра «Правознавства»), Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та учнівської молоді «Екологічні проблеми та здоров’я Луганського регіону», науково-практична конференція «Основні проблеми та тенденції розвитку системи оподаткування України» (кафедра «Економіки та підприємництва») до якої були залучені представники обласної наукової бібліотеки ім. М. Горького та їн. За результатами конференції було надруковано Збірник статей та тез науковців, студентів, аспірантів ЛІ МАУП.

Особливе місце у науковій роботі займає праця зі студентами. Протягом навчального року було підготовлено 4 наукових робіт до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Також були підготовлені 2 роботи на V Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за підтримки Міні­стерство освіти та науки України і Всеукраїнської профспілкової організації.

До науково-практичної конференції студентів та учнівської молоді, яка відбулась 9 квітня 2009 року, були надані дослідження студентів: «Стан та оцінка загроз в екологічній сфері» (студентка 4 курсу ЛІ МАУП Бикова Анастасія), «Екологічне законодавство України» (студентка 4 курсу Макарова Юлія), «Комп’ю­терна залежність у підлітковому віці» ( студентка 2 курсу ЛІ МАУП Мальцева Світлана). Активну участь у конференції взяли учні 10-11 класів ліцеїв, гімназій м. Луганську.

Луганський інститут МАУП активно залучився до Болонського процесу і переходу вищої освіти до кредитно-модульної системи навчання. На кафедрах розроблено методичний посібник та Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульної системі підготовки фахівців в Луганському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом ( кандидат пед. наук Немченко Н.В.), які пройшли експертну оцінку на кафедрах і були надані викладачам для повсякденної роботи та модернізації навчального процесу.

З метою стимулювання наукової роботи розроблено спеціальна програма рейтингу кафедр, в якої відображено особистий науковий внесок кожного викладача та перспектива роботи кафедр.

Стимулює наукову роботу обмін інформацією, який здійснюється при проведенні Круглого столу.

Основною базою наукових досліджень екологічного напряму є кафедра «Фундаментальних дисциплін», на якої працює 5 докторів наук та 2 кандидата наук. Викладачі виконують наукові дослідження зі студентами пов’язані з впливом шкідливих речовин на організм людини; досліджується вміст нітратів у овочевих продуктах а також складники т. зв. харчових добавок.

Також професорсько-викладацький склад кафедри проводять фундаментальні дослідження з питань: «Синдром підвищеної втоми та імунний статус» та ін.

Велику ланку наукової роботи складає докторантура, відкрита при ЛІ МАУП, в якої зараз навчається 25 докторантів. Дисертаційні дослідження докторантів затверджено на засіданнях Вченої ради ЛІ МАУП, проводиться періодично слухання докторантів про проведення наукових розробок та заплановано передзахист дисертаційного дослідження.

З метою допомоги виконання дисертаційного дослідження у ЛІ МАУП працює консультаційний пункт та запроваджено проведення занять «Школи молодого дослідника». Докторанти беруть активну участь у Міжнародних конференціях( м.Донецьк, м.Чернигів). Готується дисертаційне дослідження з теми: «Управління екологічною безпекою та сталим розвитком регіону».

Науково-допоміжним соціальним інститутом, що забезпечує акумуляцію документаційно — інформаційних ресурсів є бібліотека, яка містить і зберігає знання, набуті в процесі розвитку людства. Бібліотека Луганського інституту МАУП, як свідомий осередок наукового та культурного життя, не може лишитись осторонь від визначної і пам’ятної дати для історії України — Дня Пам’яті жертв голодомору і політичних репресій. Бібліотека Луганського інституту МАУП разом з відділом національно-патріотичного виховання (заступник директора, докторант ЛІ МАУП Семич Л.І.) постійно проводить масові заходи для учнів шкіл, лі­цеїв, студентів та викладачів шкіл, які викладають історію України. Традиційними стали й науково-практичні конференції, присвячені пам’яті жертв Голодомору, з залученням до них представників громадськості, Луганського обласного архіву і представників учнівської молоді. Серед розглянутих питань на конференції були такі як: «Перший радянський голод на Україні»; «Голодне лихоліття 1932-1933 років»; «Післявоєнний голод на Україні»; «Луганська область в другому голодоморі: дослідження філії Асоціації дослідників голодоморів в Україні».

Подальший розвиток нашої країни спрогнозовано у проекті «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». У рекомендаціях до проекту підкреслюється роль вищої освіти в процесі інноваційного розвитку країни, забезпечення підтримки молоді, яка займається науковою діяльністю. Сьогодні Україна має надзвичайно розгалужену науково-практичну базу національної інноваційної системи, яка потребує консолідації зусиль законодавців, урядових, наукових, бізнесових кіл суспільства на оптимальному комплексному вирішенні методологічних, стратегічних і тактичних проблем формування національної інноваційної системи, вироблення стратегії інноваційного розвитку України.

Щоб стати успішними, треба бути першими в науці!

 

Олег Матвієнко,
директор Луганського інституту МАУП,
професор, академік МКА

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com