Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Впевнений поступ флагмана освіти

У всьому світі ринок праці довіряє навчальним закладам з певним авторитетом та напрацьованим іміджем. МАУП — це вищий навчальний заклад з 20-тирічною історією, однак вже знаний не лише в країнах СНД, а й за кордоном. А це означає, що диплом випускника МАУП є одним із найконкурентноспроможнішим на ринку праці.

Та зупинятися на досягнутому аж ніяк не має підстав — потрібно іти вперед, оскільки у становленні будь-якої економічної системи левова частка належить культурі, рівню освіти, що у свою чергу, впливає на повноту застосування економічних законів у правовому полі держави, життєздатність її економічної політики в цілому. Саме тому роль і місце МАУП у системі освіти України є надто помітними і вагомими.

МАУП активно працює над якісними змінами у підготовці фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, щоб і надалі достойно виконувати роль флагмана у розвитку освіти і науки, у формуванні високої духовності громадян України, а також сприяти потужній освітній інтеграції у Європу і світ. Спираючись на досвід провідних ВНЗ світу, наша Академія розробляє нове покоління навчальних планів, вводить цілий ряд нормативно-методичних розробок, що підвищує наукову складову дисциплін та індивідуалізацію програмного матеріалу. Особливо з огляду на те, що після впровадження системи рівневої освіти (бакалавр — спеціаліст — магістр — доктор наук), освітянський процес орієнтований на компетенції, тобто на створення умов для формування на основі здібностей і мотивів кожним студентом власного діапазону особистих і професійних якостей.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності МАУП була і залишається наука. Отже, за останні роки сформований і розвинений потужний науковий потенціал у галузях економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин, соціології тощо. При цьому наукові дослідження координуються з вітчизняними та зарубіжними партнерами, розвинені дієві творчі контакти при розв’язанні наукових проблем. Йдеться про широке впровадження у наукову і навчальну сфери інформаційних технологій, створення сучасної мережевої інфраструктури, технопарків і т. ін.

Основними доступними обчислювальними навчальними послугами сьогодні є: бібліотечний каталог; архів програмного забезпечення; електронна пошта; засоби прямого спілкування; передові автоматизовані системи управління підприємствами (у рамках навчального процесу); всесвітні інформаційні ресурси через мережу Інтернет.

Забезпечення навчального процесу спеціалізованою літературою в МАУП здійснює міжнародний бібліотечний центр. Він має у своєму універсальному документальному фонді понад 350 тис. примірників наукової, навчальної і спеціальної літератури. Центр розміщений у стаціонарному сучасному приміщенні й обладнаний на рівні сучасних вимог: практично вся робота з літературою, інформацією автоматизована і комп’ютеризована, введені електронні каталоги тощо.

Забезпеченням сучасної навчальної літератури займається потужне академічне видавництво МАУП, яке задовольняє потреби не тільки Академії, але й багатьох інших навчальних закладів.

Важливою ланкою в структурі Академії є департамент ліцензування та акредитаці. У 2009 р. у зв’язку із закінченням термінів дії ліцензії і сертифікатів з низки спеціальностей він спільно з інститутами Академії та відокремленими структурними підрозділами забезпечує одержання дозволів на продовження освітньої діяльності з низки спеціальностей. Так, по Президентському університету йдеться про спеціальності: «Соціальна педагогіка» за ІІ-ІІІ-ІV рівнями акредитації за денною і заочною формами навчання, «Практична психологія» за ІІ-ІІІ рівнями акредитації за денною формою навчання, «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Особливе значення придане діяльності з ліцензування та акредитації відокремлених структурних підрозділів Академії. При цьому першочергову увагу надано підготовці спеціалістів з економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин та соціології. В Академії створено сучасну матеріально-технічну та інформаційну основу, на базі якої здійснюється навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, який забезпечують провідні фахівці у галузі міжнародної економіки, менеджменту та мовознавства. Їх робота налаштована на підвищення професіоналізму викладачів та співробітників, забезпечення динаміки розвитку, реальної внутрішньої і міжнародної конкурентоспроможності випускників. Це дозволило Академії стати провідним центром з підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу. Свою місію Академія вбачає в орієнтації на формування так званого вищого менеджменту, наукової та професійної еліти України.

Підготовка фахівців у ВНЗ, як відомо, здійсню­ється в два етапи: спочатку студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, після чого випускникам надається можливість на конкурентній основі продовжити навчання за магістерськими програмами. Зважаючи на те, що сьогодні світ, Україна переживають подвійну кризу, тобто світову фінансову та освітянську — дефіцит в країні абітурієнтів, в МАУП налагоджена тісна співпраця з підготовки фахівців з провідними ВУЗами світу.

Щороку збільшується кількість охочих отримати бізнес-освіту. Контингент їх доволі різноманітний, абітурієнтами стають люди різних професій: лікарі, військові, інженери, педагоги, підприємці-початківці, бізнесмени, керівники фірм, а також ті, хто бажає підвищити свою кваліфікацію у сфері менеджменту.

Досвід наочно переконує: лише навчальний заклад із традиціями та визнаним ім’ям, яке, до речі, має МАУП, відкриває шлях до успішної кар’єри і бізнесу. Разом з тим вважаємо, що в подальшому, з метою розвитку цього напрямку нами планується:

— по перше, упереджено вивчити та узагальнити кращі надбання най­більш передових навчальних закладів світу, удосконалити та розробити програми, які б відповідали міжнародним стандартам освіти;

— по-друге — розширити інтеграцію з європейською та світовою системою освіти, що значно підвищить, на мою думку, попит на наших випускників як на вітчизняному, так і на світовому ринку праці.

Особливістю навчання в рамках магістерської підготовки стала реалізація концептуальної ідеї щодо підготовки фахівців європейського рівня у сфері економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин та соціології. При цьому конкурентними перевагами вітчизняної бізнес-освіти, на наше переконання, виступає диверсифікація навчальних програм; підготовка (можливо спільно з іноземними ВУЗами-партнерами) магістрів за програмою типу МВА з отриманням випускниками двох дипломів; вивчення слухачами іноземних мов за інтенсивними методиками; розглядається, як варіант, стажування за кордоном на фірмах і компаніях за родом своєї діяльності.

Навчальні магістерські програми підбираються за певними критеріями, найголовніший з них — попит ринку на фахівців відповідного профілю.

Другий важливий критерій — прогнозування потреб у спеціалістах з урахуванням світових тенденцій розвитку економіки.

Маємо пам’ятати, що освіта завжди повинна випереджувати практику, суспільний розвиток Тому всі магістерські програми достатньо насичені і використовують найсучасніші методи як теоретичної, так і практичної підготовки. Мається на увазі широке використання кейс-методів, тренінгів, мультимедійних засобів, ділових та рольових ігор, дослідницької роботи, які містять реальні рекомендації для практичного використання на підприємствах та у відповідних установах.

Магістерська освіта відрізняється від підготовки спеціаліста тим, що вона зорієнтована на глибоку фахову підготовку за збереження теоретичних знань, враховує вимоги та запити практики шляхом формування різноманітних програм, які розроблені на основі міжнародного досвіду і отримали високу експертну оцінку вітчизняних та зарубіжних фахівців. Тому магістратуру повинні характеризувати нові навчальні програми та передові форми організації навчального процесу.

Для забезпечення логічності процесу навчання вибіркові дисципліни обираються не довільно, керуючись випадковими уподобаннями, а свідомо, зі збереженням структурно-логічних схем їх викладення. Для цього в межах кожної спеціальності введено щонайменше 2-3- спеціалізації та закріплено за ними блоки фахових дисциплін вільного вибору студента.

Друга складова інноваційного розвитку Академії — викладацький корпус. Викладання навчальних дисциплін здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, значну частину якого становлять видатні вчені та досвідчені спеціалісти-практики. У відповідності до цього напряму Академія ще більш цілеспрямовано готує випускників для роботи: в органах державного регулювання; на вітчизняних підприємствах з масштабною зовнішньою торговельною діяльністю; на підприємствах з іноземними інвестиціями, філіями промислових і торговельних зарубіжних корпорацій; у великих українських та іноземних банках; у провідних аудиторських фірмах; у групах з реалізацій в Україні міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського союзу та ін.); консультантами та помічниками високих посадових осіб Уряду та Верховної Ради України.

Наші випускники налаштовані на те, щоб вони за досить короткий термін могли зробити успішну професійну кар’єру і ввійти до молодої економічної і політичної еліти України.

Важливим елементом співпраці студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу є виховання у молоді толерантності та гуманізму на кращих зразках національної і громадської свідомості, принципах демократії і конструктивного діалогу. Тому пріоритетними напрямками виховної роботи в Академії виступають:

— організація цілісного процесу розвитку особистості, забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу;

— поліпшення ефективності національного, морального, правового виховання молоді з урахуванням суспільних потреб та можливостей Академії, індивідуальної виховної роботи з різними категоріями студентів;

— забезпечення соціального захисту студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу сімей;

— координація роботи демократичних інститутів з метою їх впливу на покращення навчально-виховного процесу.

Робота у цій галузі здійснюється за 2-ма головними напрямами:

1)         активізація процесу навчання, стимулювання професійного зростання;

2)         виховання загальної та національної свідомості, культури поведінки.

З метою активізації виховного впливу на студентів вже ввійшли в практику підведення підсумків атестаційного контролю та сесій, оцінка стану дисциплінованості зі студентами в академічних групах, а також на старостатах, робота зі студентами, що пропускають заняття, запізнюються.

В Академії вже стало традицією проведення кожного семестру загальної зустрічі керівництва інститутів (Академії) на чолі з директором (ректором) зі студентами всіх курсів та спеціальностей. На таких зустрічах проводяться підсумки попереднього семестру, визначаються найкращі студенти за підсумками сесії, приймаються рішення про відправлення листів-подяк батькам, директорам і педагогічним колективам шкіл, де навчалися найкращі студенти, та листи до батьків тих студентів, що мають багато пропусків занять без поважних причин або заборгованостей за підсумками сесій.

З метою забезпечення єдності практичних дій і теоретичних підходів до виховного процесу доцільно проводяться методичні семінари кураторів з питань організації та проведення наукової роботи зі студентами, активізації та стимулювання навчальної роботи, проблеми роботи кураторів в гуртожитку, а також про роль кураторів в організації культурно-масової роботи.

Перераховані, а також інші напрацювання, розробки, інновації сприяють ще більш високому авторитету МАУП на освітньому ринку країни і світу, а також підготовці висококваліфікованих фахівців, гідних сучасних суспільних викликів і вимог.

 

Валерій Захожай, ректор МАУП,
доктор економічних наук, професор

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com