Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Рейтинг вищих навчальних закладів України-2007 «Софія Київська»

Софія — премудрість, майстерність, знання — одне з найдавніших філософських понять, уособлення божественного розуму. У християнську добу Софія ототожнювалася з однією з іпостасей Святої Трійці. Софія Київська — символ слави й перемог нашого народу, спадкоємності й зв’язку поколінь українців. Саме тому всеукраїнський рейтинг вищих навчальних закладів названо в честь божественної Софії Київської, образ якої є найвищою відзнакою кропіткої праці, вагомого внеску в духовне відродження та просвіту українського народу.

Проект з визначення рейтингу вищих навчальних закладів ІІІ, IV рівнів акредитації «Софія Київська» започатковано 2000 року Міжнародною Кадровою Академією, Академією наук вищої школи України, Інститутом вищої освіти АПН України, Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України та Українським інститутом соціальних досліджень. 2003 року до співзасновників рейтингу долучилися Український фонд культури та Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта”.

2000 року, із заснуванням рейтингу вищих закладів освіти України «Софія Київська», за ініціативою Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка запропоновано визначати рейтингові місця згідно з інтегрованим показником, вибудуваним за результатами двох паралельних опитувань — експертів та молоді. У межах першого опитування (експертного) було збережено методики експертних опитувань попередніх років та вдосконалено методику відбору експертів шляхом розширення кола останніх. Враховувався досвід та методичні підходи, розроблені фахівцями Інституту соціології НАН України. Друге опитування, на основі якого розраховувався рейтинг, передбачало отримання репрезентативної інформації від цільової групи молоді, яка навчалася, навчається або має намір навчатися у вищих закладах освіти ІІІ, ІV рівнів акредитації.

Звіт підготовлено за результатами соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної Кадрової Академії Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах проекту «Визначення рейтингу ВНЗ України у 2007 році». Мета проекту — щорічно визначати перелік найкращих ВНЗ України з-поміж усіх закладів освіти ІІІ, ІV рівнів акредитації.

Рейтинг закладів освіти визначається за інтегрованим показником, який грунтується на оцінках, отриманих за результатами опитування молоді, та з висновків експертних інтерв’ю.

Методика розрахунку рейтингу вищих закладів освіти

Масове опитування молоді охоплює респондентів, що за своїми характеристиками становлять визначену цільову групу:

 • за віковими параметрами це респонденти віком 16-25 років
 • всі опитані зорієнтовані стосовно системи вищої освіти (мають намір отримати вищу освіту, отримують вищу освіту або вже отримали її);
 • опитування здійснюється відповідно до територіально-поселенської вибірки, репрезентативної для зазначеного вікового діапазону.

У межах опитування експертів проводилися інтерв’ю з респондентами, що належать до таких категорій:

 • керівники вищих навчальних закладів України (ректори, проректори, вчені секретарі);
 • представники міністерств;
 • представники управлінь (відділів) освіти (на рівні міст, районів та областей);
 • представники управлінь (відділів) праці та зарплати, центрів зайнятості (на рівні міст і районів та областей);

За кожним з цих показників респонденти називали до десяти вищих закладів освіти III, IV рівнів акредитації, які вони вважали найкращими. Запитання ставилося як «відкрите» (без «підказки»), тобто респондент сам називав ВНЗ. Кожен інтерв’юер мав повний список ВНЗ України, за яким звірялася назва ВНЗ за відповіддю респондента і, в разі необхідності, уточнювалося, який саме ВНЗ він мав на увазі.

Сумарне рейтингове місце за оцінками експертів розраховувалося так само, як і по масиву опитаних молодих людей. У разі, коли експертом виступав ректор, проректор, учений секретар, декан або хтось з інших керівників вищого закладу освіти або одного з його підрозділів, і якщо він називав серед найкращих ВНЗ за тим чи іншим показником свій власний, то його оцінка не включалася до розрахунків рейтингових місць.

Після цього підраховувалася сума рейтингових місць молоді та експертів, проводилося ранжування від меншого до більшого і визначався інтегрований рейтинг ВНЗ.

До переліку ВНЗ, рейтинг яких визначався (всього 383 ВНЗ)*, не включено навчальні заклади, що забезпечують лише післядипломне навчання, а також філії ВНЗ ІІІ, ІV рівнів акредитації. Рейтинги регіональних філій ВНЗ розглядалися не окремо, а як складник рейтингу того ВНЗ, філією якого вони є.

Отже, під час цьогорічного дослідження було опитано 2 510 молодих людей віком 16-25 років. З них 2 038 опитано в обласних центрах, Києві та інших містах, де є вищі заклади освіти. А це 73% від усіх респондентів. Решту масиву опитаних представлено респондентами, що мешкають у населених пунктах, у яких немає вищих закладів освіти ІІІ, ІV рівнів акредитації, та мешканцями сільської місцевості.

З-поміж 2 510 опитаних 429 (17%) уже закінчили ВНЗ, 114 (5%) раніше навчалися у ВНЗ, але не закінчили навчання, 1 180 (47%) на момент опитування навчалися в одному із закладів вищої освіти, а 787 (31%) тільки збираються вступати. Порівняно з минулим роком збільшилася частка респондентів, які навчаються у ВНЗ.

Другим важливим складником визначення рейтингу ВНЗ є оцінювання закладів вищої освіти III, IV рівнів експертами. Відповідно до умов дослідження, експертом вважається особа, яка є достатньо компетентною та досвідченою в певній сфері, щоб давати певним явищам цієї сфери фахову оцінку (здійснювати експертизу). В нашому дослідженні експертами, що оцінюють ВНЗ за окремими показниками, є особи, які тим чи іншим чином причетні до системи вищої освіти, до процесу підготовки висококваліфікованих фахівців та їх використання в нашій країні.

Опитувалися такі категорії експертів:

 • керівники вищих навчальних закладів України (ректори, проректори, вчені секретарі);
 • представники міністерств;
 • представники управлінь (відділів) освіти (на рівні міст і районів та областей);
 • представники управлінь (відділів) праці та зарплати, центрів зайнятості (на рівні міст і районів та областей);
 • представники обласних та міських центрів зайнятості;
 • представники молодіжних бірж праці;
 • представники великих підприємств, установ, організацій (керівний склад, начальники відділів кадрів).

Всього в опитуванні взяли участь 500 експертів. Серед них 54% — керівники вищих закладів освіти та їхніх підрозділів. Серед усіх опитаних 7% — ректори та виконувачі обов’язків ректора вищих закладів освіти, 20% — проректори, 17% — заступники ректора, проректора, декани факультетів та завідувачі кафедр. Значну групу становлять працівники державних органів: 9% — представники керівних органів обласних, міських та районних управлінь освіти, 10% — обласних, міських та районних управлінь (відділів) праці та зарплати, 13% — центрів зайнятості (обласних та міських), 10% опитаних експертів можна віднести до категорії працедавців.

Опитування експертів проводилося в усіх областях України, а також в АР Крим, Києві та Севастополі. Рейтинг визначався не лише по групі профільних ВНЗ, а й за окремими показниками. Усе це забезпечило об’єктивність оцінок різних складників інтегрованого рейтингу ВНЗ, що, своєю чергою, зумовило більшу обгрунтованість розрахунку рейтингу вищих закладів освіти України, відтворило методику, застосовану в 2001-2005 роках, дало можливість порівнювати отримані результати.

Дослідження 2007 року підтвердило тенденцію 2005 року, згідно з якою переважна більшість опитаних, відповідаючи на запитання анкети «На підставі чого у Вас насамперед сформувалися уявлення про більшість ВНЗ, які були Вами названі під час інтерв’ю?», зазначили, що формували своє уявлення про ВНЗ на основі розповідей знайомих, друзів, родичів.

Ступінь уваги опитаних респондентів до різних джерел інформації коливається залежно від того, чи є в них власний досвід навчання у ВНЗ. Вплив ЗМІ на формування уявлень про ВНЗ у молоді, яка тільки збирається навчатися, вимірюється на рівні 15%. Переважна більшість молодих людей цієї категорії користується інформацією, яка надходить від їхніх друзів, знайомих та родичів (76%), водночас як власний досвід має значення для 7% респондентів.

Слід відзначити відносну стабільність першої десятки вищих закладів освіти (винятками є: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), яка з 5-го місця (2005 року) перейшла 2007 року на 11-те, та Київський національний університет культури і мистецтв, який має таку ж тенденцію — з 8-го місця 2005 року перемістився на 12-те 2007 року; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, навпаки — 2007 року зайняли 7-ме та 9-те місце, тоді як 2005 року не входили до десятки вищих закладів освіти з найбільшим сумарним рейтингом, що свідчить про розвиненість методики за умов збереження спадкоємності порівняно з попередніми дослідженнями.

 Отже, наводимо першу десятку вищих закладів освіти з найбільшим сумарним рейтингом (серед ВНЗ усіх форм власності):

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у 2007р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2

Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"

3

Львівський національний університет  імені Івана Франка

4

Національний університет "Львівська політехніка"

5

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

6

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

7

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ)(м. Київ)

8

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

9

Донецький національний університет

10

Інтегрований рейтинг першої десятки вищих закладів освіти, заснованих на недержавній формі власності, розподілився так:

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у 2007р.

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

1

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу  (м. Київ)

2

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ)

3

Київський міжнародний університет

4

Університет економіки та права ''Крок'' (м. Київ)

5

Київський славістичний університет

6

Дніпропетровський університет управління, економіки та права

7–8

Черкаський інститут управління

7–8

Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ)

9

Київський університет туризму, економіки і права

10

В інших групах ВНЗ за рейтингом лідирують:

 • Серед класичних університетів — Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Серед технічних і технологічних ВНЗ — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Серед медичних та фармацевтичних ВНЗ — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ);
 • Серед гуманітарних та педагогічних ВНЗ — Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (Київ);
 • Серед спеціальних ВНЗ — Київський національний університет внутрішніх справ;
 •  Серед військових ВНЗ — Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова;
 • Серед аграрних ВНЗ — Національний аграрний університет (Київ);
 • Серед економічних ВНЗ — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Серед юридичних ВНЗ — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків);
 • Серед спортивних ВНЗ — Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ);
 • Серед ВНЗ культури та мистецтв — Київський національний університет культури та мистецтв;
 • Серед профспілкових ВНЗ — Інститут туризму ФПУ (Київ);
 • Серед ВНЗ управління (менеджменту) — Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Дані по МАУП

Серед вищих закладів освіти України, рейтинг яких визначився в ході дослідження, 22 було віднесено до ВНЗ управління. Лідерами, як і в 2001-2005 роках, залишається Міжрегіональна Академія управління персоналом та Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Донецький державний університет управління стабільно тримається на 3-й позиції, яку посідав і в минулі роки. Академія муніципального управління (Київ), яка 2005 року не входила до десятки кращих вищих навчальних закладів у галузі управління і займала 13-те місце, цьому року значно підвищила свій рейтинг і посіла 8-ме місце.

Десять найкращих ВНЗ управління

Назва   вищих закладів освіти

Рейтингові місця у зазначеній категорії за
результатами дослідження

2007 р. 2005 р. 2004 р. 2003 р.

Міжрегіональна Академія управління      персоналом (МАУП)

1

1

1

1

Національна академія   державного управління при Президентові   України (Київ)

2

2

2

2

Донецький державний університет управління

3

3

3

3

Академія митної служби       України (Дніпропетровськ)

4

4

7

5

Дніпропетровський       університет управління, економіки та права

5-6

5

4

4

Черкаський інститут управління

5-6

6

22

7

Десять найкращих ВНЗ за рівнем матеріально-технічного забезпечення

Назва вищих закладів освіти Рейтингові місця 2007р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний університет «Києво-Могилянська академія»

1 2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Національна юридична академія України імені

3

Ярослава Мудрого (Харків)

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

Національний університет «Львівська політехніка»

6

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

7

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

8

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

9

Донецький національний університет

10

Міжрегіональна Академія управління персоналом

11

2007 року Міжрегіональна Академія управління персоналом увійшла до 20 найкращих вищих навчальних закладів за рівнем матеріально-технічного забезпечення, посівши 11-те місце.

Рейтинг перших двадцяти ВНЗ ІІІ, IV рівнів акредитації, сформований на основі опитування експертів, виглядає таким чином:

20 найкращих ВНЗ ІІІ, ІV рівнів акредитації, за відповідями експертів

Національний   технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

3

3

2

2

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

4

4

4

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

5

6

5

Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-іча

6

9

9

6

Національний університет «Львівська політехніка"

7

6

5

8

Київський   національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

8

12

8

7

Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-ианова (Київ)

9

8

10

9

Національний   технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

10

10

11

12

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

11

13

12

10

Міжрегіональна Академія управління     персоналом (МАУП)

12

7

7

13

Донецький національний університет

13

14

16

16

Національний   медичний університет імені О.О. Богомо-пьця (Київ)

14

_*

_*

_*

Київський національний то-зговельно-економічний університет

15

_*

_*

_*

Рейтинг перших 15 ВНЗ ІІІ, IV рівнів акредитації у динаміці, сформований на основі опитування молоді, виглядає таким чином:

20 найкращих ВНЗ ІІІ, ІV рівнів акредитації, за відповідями молоді

Назва   вищих закладів освіти

Рейтингові місця у 2007р.

Рейтингові місця у 2005р.

Рейтингов місця у 2004р.

Рейтингові місця у 2003р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

1

1

1

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

2

2

3

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

4

6

5

Донецький національний університет

5-6

8

10

7

Національний університет   «Львівська політехніка»

5-6

7

8

10

Київський національний       університет культури і мистецтв

7

5

7

8

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

8

12

17

11

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-ва (Київ)

9

11

11

9

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

10

9

4

4

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

11

6

5

4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

12

15

9

13

Донецький національний технічний університет

13

10

13

15

Дніпропетровський національний університет

14

18

20

16

Одеська національна юридична академія

15

_*

_*

_*

Показник «впровадження новітніх технологій навчання» вибудовано за оцінками, наданими експертами (запитання анкети: «Назвіть серед відомих Вам вищих закладів освіти до десяти ВНЗ, які приділяють значну увагу впровадженню новітніх технологій навчання (дистанційна освіта)?»

До першої десятки вищих закладів освіти III, IV рівнів акредитації за цим показником за оцінками експертів увійшли такі заклади

Десять ВНЗ, найкращих за рівнем впровадження новітніх технологій навчання

Назва   вищих закладів освіти

Рейтингові місця у 2007р.

Рейтингові місця у 2005р.

Рейтингові місця у 2004р.

Рейтингові місця у 2003р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

1

1

1

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

2

2

2

3

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

3

3

3

2

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна"

4

6

14

30

Міжрегіональна академія управління     персоналом (МАУП)

5

5

4

4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

6

8

9

6

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

7

10

8

10

Львівський національний університет імені Івана Франка

8

12

_*

*

Національний університет «Львівська політехніка»

12

12

12

12

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

10

7

5

7

Цей показник виводився за відповідями на запитання, яке включено до молодіжних анкет і до анкет експертів: «Назвіть серед відомих Вам вищих закладів освіти до десяти ВНЗ, диплом яких, на Вашу думку, є найбільш престижним серед працедавців, випускники яких мають найбільші можливості знайти після його закінчення високооплачувану та престижну роботу».

Перша десятка ВНЗ, дипломи яких є найпрестижнішими серед працедавців

Назва   вищих закладів освіти

Рейтингові місця у 2007р.

Рейтингові місця у 2005р.

Рейтингові місця у 2004р.

Рейтингові місця у 2003р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

1

1

1

Національний університет «Києво-Могилянська академія"

2

2

2

2-3

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

3

3-4

3

2-3

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

4

3-4

4

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

5

5-6

5-6

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

6

8-9

9

5-6

Національний університет «Львівська політехніка»

7

6-7

5-6

8

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

8

13

_*

_*

Міжрегіональна Академія управління     персоналом (МАУП)

9

6-7

7

7

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ)

10-11

8-9

12-13

9

Одеська     національна юридична академія

10-11

16-18

_*

_*

Рейтинг ВНЗ з організації книговидавничої діяльності будувався на основі експертних оцінок.

Експертів просили визначити ВНЗ, у яких, на їхню думку, найкраще організовано книговидавничу діяльність з випуску навчально-методологічної та наукової літератури.

Десять найкращих ВНЗ за рівнем організації книговидавничої діяльності

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у зазначеній категорії за результатами дослідження 2007 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

3

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

5

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

6

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

7

Львівський національний університет імені-Івана Франка

8

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ)

9

Національний університет «Львівська політехніка»

10

Також Міжрегіональна Академія управління персоналом, згідно з результатами рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська» 2007 року посіла 7-ме місце серед найкращих ВНЗ країни із забезпечення навчальною літературою, завдяки наполегливій та кропіткій праці персоналу Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру імені Ярослава Мудрого, який по праву вважається одним з найкращих студентських книжкових фондів на теренах України, налічуючи понад 300 тисяч книг та періодичних видань, і потрапила до десятки найпривабливіших вищих навчальних закладів України серед абітурієнтів, посівши 9-те місце у рейтингу.

* Слід зазначити, що нині немає доступної офіційної бази даних про всі ВНЗ, зокрема про ВНЗ, підпорядковані різним міністерствам і відомствам, окрім Міністерства освіти і науки. Тому наш перелік ВНЗ формувався на базі інформації, яка подається про навчальні заклади в мережі інтернет, у довідниках, що видаються для абітурієнтів. Необхідно також врахувати й те, що перелік ВНЗ зазнає постійних змін через те, що деякі з них втрачають офіційну акредитацію, змінюють свою назву, відкриваючи нові навчальні заклади. Наш перелік подано за станом на початок 2007 року.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com