Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Про результати аудиторського дослідження

«Ефективність використання бюджетних коштів, виділених на видання, придбання та зберігання підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів за 2004–2006 роки» 3 травня 2007 року

Від редакції: наводимо інформацію Контрольно-ревізійного управління України щодо результатів перевірки діяльності Міністерства освіти і науки.

У І півріччі 2007 року державною контрольно-ревізійною службою у плановому порядку досліджено ефективність використання 347 млн грн бюджет­них коштів, виділених у 2004 — 2006 роках на видання, придбання та зберігання підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. Під час аудиту встановлено, що негативно на ефективність використання бюджетних коштів впливають такі чинники.

По-перше, недосконалий механізм формування потреби у забезпеченні навчальних закладів підручниками та посібниками. Зокрема, Міністерство освіти і науки України (далі — МОН) не дотрималося термінів направлення бланку замовлення на видання підручників та навчальних посібників за рахунок коштів держбюджету (далі — Бланк замовлення) Міністерству освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи освіти і науки). У результаті цього термін формування замовлення в регіоні скоротився з визначених двох місяців до 2-3 тижнів, що негативно вплинуло на якість формування заявок.

МОН направляло Бланк замовлення вже із визначеним переліком підручників і посібників, через що регіональні органи освіти і науки не надали свої пропозиції щодо необхідних підручників, оскільки вони не передбачені Бланком. Отже, формування головним розпорядником бюджетних коштів обсягів випуску друкованої продукції проводилося без врахування реальної потреби у ній. Як наслідок, у середньому по досліджених регіонах лише на 60 — 70% було враховано потребу навчальних закладів у підручниках і навчальних посібниках під час складання Бланку замовлення.

По-друге, вади у системі відбору МОН підручників для навчальних закладів. Зокрема, відбір рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освіти проводиться за результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників: рукописам, що зайняли перші три місця, колегія МОН надає відповідний гриф і надалі вони включаються до державного замовлення на видання навчальної літератури. Отже, наступна процедура закупівлі в одного виконавця є формальністю. Також немає порядку розподілу тендерним комітетом МОН тиражів підручників та посібників, які отримали відповідні призові місця, між видавництвами залежно від зайнятих ними місць.

При цьому Всеукраїнські конкурси рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освіти проводилися зі значними порушеннями.

Слід зазначити, що через наявність кількох видів підручників з одного предмета, які передбачають різну методику викладання, але отримали відповідний гриф МОН, не було використано у навчальному процесі в 2004 році — 24, у 2005 році — 22,6, у 2006 році — 17,2 тис. примірників підручників, на придбання протягом трьох років неефективно використано понад 557 тис. грн бюджетних коштів. Тим часом частина цих підручників надходила у навчальні заклади за відсутності потреби та замовлення на них.

По-третє, вади в організації роботи МОН, а також управлінь та відділів освіти і науки щодо розподілу підручників між навчальними закладами. Як наслідок, навчальні заклади частину підручників не використовували у навчальному процесі з таких причин: надходження підручників і посібників понад замовлення; отримання підручників і посібників, виданих мовою, що не вивчається у цих закладах; отримання підручників і посібників, які замовлялися в попередні роки, без врахування змін, особливо за умови зменшення кількості учнів і студентів; забезпечення підручниками і посібниками з предметів, які не викладаються у навчальному закладі.

У результаті цього в навчальному процесі не було використано у 2004 році — 26, у 2005 році — 50, у 2006 році — 39 тис. примірників підручників і посібників, придбаних за державним замовленням і на які протягом трьох років неефективно використано 730 тис. грн бюджетних коштів.

Необхідно також наголосити на відсутності механізму перерозподілу підручників та навчальних посібників між відділами освіти та/або навчальними закладами та взяти до уваги той факт, що керівники навчальних закладів не несуть відповідальності за невикористання підручників.

По-четверте, недосконала система організації централізованих поставок. Зокрема, у 2005 — 2006 роках виготовлення та доставка підручників для учнів 5 та 6 класів здійснювалися на рік пізніше, ніж було передбачено постановою КМ України «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками і посібниками».

На початок кожного навчального року в навчальні заклади не було поставлено повного обсягу виданих за державним замовленням підручників і посібників. Наприклад, якщо 2006 року середній відсоток надходження підручників до регіональних органів освіти і науки становив 86%, то стосовно навчальних закладів цей показник був на рівні 67 %.

Головною причиною несвоєчасної поставки підручників до навчальних закладів у межах АР Крим, областей, Києва і Севастополя є затримка або відсутність фінансування місцевими органами влади послуг з доставки підручників. Недостатньо налагоджено зв’язок між управліннями освіти і науки та підприємствами, які здійснювали в регіонах зберігання та доставку підручників і посібників, а також відсутність контролю за розподілом підручників з боку управлінь освіти призводить до їх затримки на складах цих підприємств, несвоєчасного постачання до районних (міських) відділів освіти і навчальних закладів, а також постачання понад замовлення.

Щоб підвищити ефективність використання бюджетних коштів на видання, придбання та зберігання підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, для МОН розроблено низку пропозицій нормативного та організаційного характеру.

Про результати ревізій у сфері Міністерства освіти та науки 2 лютого 2007 року

Відповідно до Основних напрямів контрольно-ревізійної роботи на 2006 рік, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 №487-р, органами державної контрольно-ревізійної служби, проведено ревізії у Міністерстві освіти та науки України (далі — МОН, Міністерство) та понад 320 установах, організаціях, вищих навчальних закладах (далі — ВНЗ), які впродовж 2004 — 2006 років отримали 4,9 млрд грн як розпорядники бюджетних коштів різного рівня на реалізацію бюджетних програм: «Керівництво та управління у сфері освіти і науки», «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах», «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів», «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації», «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» та інших.

Виявлено низку порушень фінансового та бюджетного законодавства загалом на 244,8 млн грн (або 5% отриманої суми). Порівняльний аналіз результатів контрольних заходів, проведених 2004-го і поточного року, засвідчив неналежну діяльність Міністерства освіти і науки як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти з питань управління фінансовими ресурсами та використання державного майна.

По-перше, Міністерство не забезпечило належне виконання покладених на нього функцій головного розпорядника коштів державного бюджету.

У порушення вимог бюджетного законодавства МОН у 2004 — 2005 роках з коштів, виділених на реалізацію бюджетних програм «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах» та «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів», спрямувало 15,1 млн грн восьми науково-дослідним установам, які за Законом України «Про вищу освіту» не мають статусу вищого навчального закладу.

Не вжито заходів щодо фактів незаконних видатків бюджетних коштів у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна на оплату комунальних послуг та утримання приміщень загальною площею 12,7 тис. кв. м, які займає Харківський університет повітряних сил України — колишній балансоутримувач будівель, які у вересні 2004 року за рішенням Кабінету Міністрів України передано до сфери управління МОН. З ІV кварталу 2004 року по І півріччя 2006 року цей вищий навчальний заклад МОН витратив на утримання приміщень 2,1 млн грн бюджетних коштів, передбачених на забезпечення його діяльності.

Впродовж 2004 — 2005 років за бюджетною програмою «Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти» Міністерство отримало 17,2 млн грн, проте механізму повернення до державного бюджету кредитів та відсотків за користування ними до цього часу не розроблено. З цієї причини вищі навчальні заклади виконують невластиві їм функції кредитно-фінансових установ, спрямовуючи повернені кошти на рекредитування.

Внаслідок безконтрольності з боку МОН, в умовах обмеженого бюджетного фінансування галузі освіти окремі керівники ВНЗ вкрай неефективно витрачали фінансові та матеріальні ресурси, не забезпечували повноту надходжень до спеціального фонду бюджету. З цих причин вони втратили можливість отримання доходів загалом на 10,5 млн грн. Найбільші суми таких втрат виявлено в Києві — 5 млн грн, Одеській області — 1,3 млн грн та Луганській — 1,1 млн грн.

Одеський Національний університет ім. І.Мечникова через надання пільг студентам-контрактникам з оплати за навчання втратив доходи до спеціального фонду у сумі 257 тис. грн, а також переклав ці витрати на вартість навчання, яке оплачували інші студенти-контрактники.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», який перебуває у функціональному управлінні КМ України, а фактично фінансується МОН, через неправильне застосування орендної ставки за надання приміщень в оренду Британській Раді в Україні та Гете-Інституту недоотримав 4,8 млн грн, що, своєю чергою, стало причиною неперерахування до державного бюджету 1,9 млн грн. Слід зазначити, що ці порушення є системними, оскільки за результатами попередньої перевірки цей університет від орендарів недоотримав 3,3 млн грн, і про це ГоловКРУ інформувало (листи від 01.10.2003 №№ 03-13/287, 03-12/298, 03-15/289, від 13.10.2003 №03-14/298) Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів та МОН. Однак вимоги ГоловКРУ (лист від 17.10.2003 № 03-14/307) до Національного університету «Києво-Могилянська академія» щодо приведення договорів оренди до вимог чинного законодавства останній не виконав.

По-друге, низький рівень кваліфікації фінансово-економічних працівників та безконтрольність керівників ВНЗ призвели до збитків загалом на 15,7 млн грн, зокрема незаконні витрати на оплату праці становили 3,6 млн грн, виплату стипендій — 234,1 тис. грн, сплату обов’язкових платежів до державних цільових фондів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, — 1,8 млн грн.

Неоднозначність тлумачення МОН призупинення дії норми збільшення на 15% посадових окладів працівників вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації призвело до її незаконного поновлення окремими навчальними закладами. Так, у Чернігівському технологічному університеті на підставі колективного договору та затверджених Міністерством кошторисів і штатних розписів за рахунок спеціального фонду державного бюджету проведено оплату праці за завищеними посадовими окладами, внаслідок чого незаконно витрачено 1,6 млн грн та сплачено обов’язкових платежів до державних цільових фондів — 607,7 тис. грн.

Необгрунтоване встановлення науково-педагогічним працівникам 10% надбавки до посадових окладів за якісне викладання предмета українською мовою призвело до незаконних видатків коштів спеціального фонду в сумі 152,6 тис. грн. Київський національний університет технологій і дизайну представив ревізорам лист Департаменту економіки та фінансування МОН від 26.05.2006 №10/2-1056, де, ігноруючи рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп в частині гарантування застосування української мови у навчальному процесі вищих державних навчальних закладів, викладання предметів українською мовою у навчальних закладах, зокрема із статусом «національний», Міністерство кваліфікує як виконання особливо важливої роботи.

У порушення вимог Закону «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» у Херсонському державному університеті, Херсонському морському коледжі, Новокаховському приладобудівному коледжі та Херсонському текстильному технікумі встановлено понаднормові нарахування та виплати надбавок загалом на 106,1 тис. грн. Окрім того, в Херсонському державному університеті попереджено виплати незаконно сформованої заборгованості у сумі 881,7 тис. грн.

Контрольними заходами виявлено непоодинокі факти заниження вартості активів ВНЗ загалом на 183,2 млн грн. Зокрема, навчальні заклади Дніпропетровської області занизили в обліку вартість активів на 34,3 млн грн, дев’ять з яких занизили вартість об’єктів житлового фонду на 27,6 млн грн. У Стаханівському промислово-економічному технікумі не оприбутковано газову котельню вартістю 170,8 тис. грн, яку збудовано поточного року. А в Ужгородському національному університеті не обліковувалися зелені насадження загальною вартістю 5,2 млн грн.

По-третє, Міністерство неналежно реагувало на законні вимоги органу державного контролю щодо усунення та попередження порушень Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади».

У періоді, що ревізувався, МОН на своє утримання незаконно залучило грошові та матеріальні ресурси не тільки підпорядкованих йому установ, закладів, підприємств та організацій, а й благодійних організацій, приватних навчальних закладів та фізичних осіб загалом на понад 2 млн грн, зокрема кошти спеціального фонду в сумі 876,7 тис. грн, отримані Київським національним економічним і Київським лінгвістичним університетами від надання освітніх та інших послуг, що витрачені останніми на оплату спожитих Міністерством комунальних, експлуатаційних послуг і послуг зв’язку.

Міністерство до цього часу не врегулювало питання перебування його служб в будівлі за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, яка фактично є майном Товариства «Знання».

За результатами ревізій відшкодовано та поновлено видатків, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, загалом на 10,8 млн грн, зокрема збитків — 6,6 млн грн. Крім того, усунуто інші фінансові порушення на 212,8 млн грн. Складено 785 протоколів про адміністративні правопорушення, притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності 379 посадових осіб, двох з них звільнено. За результатами розгляду матеріалів ревізій прийнято 218 розпорядчих документів. Матеріали ревізій 144 юридичних осіб передано до правоохоронних органів.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com