Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Є.Дюрінг: «Де національна політика країни занепадає, там одразу вискакують жиди»

Понад сто років тому відомий німецький філософ, професор Берлінського університету Євген Дюрінг видав книгу «Єврейське питання як питання про расовий характер та про його шкідливий вплив на існування народів, їхню ментальність і культуру».

Лейтмотивом цієї праці є твердження про те, що особливо шкідливим вплив організованого жидівства стає там і тоді, де і коли знижується рівень національного буття. Це твердження є вкрай актуальним для розуміння сьогоднішньої політичної ситуації в Україні, де і «справа», і «зліва» верх беруть політикани жидівського походження або пов’язані з ними особи. Особливо цинічними вони бачаться на правому фланзі, де Клер-Чумаченко, Ю.Тимошенко, Турчинов, Фельдман, Вінський, Бродський, Луценко, Червоненко, Дорошенко та інші жиди й жидівки разом з Ющенком, Балугою, Кириленком, Яворівським, Павличком і такими, як вони, видають себе за «щирих українських патріотів».

Чим це фіглярство закінчується, показує у своїй праці професор Є.Дюрінг, зокрема на прикладі сучасних йому Англії та Франції (подається мовою московського видання 1906 р.).

Всюду, где національная политика страны приходить въ упадокъ, тамъ тотчасъ же выскакивають жиды, стремясь захватить въ свои руки решительное вліяніе на все дела страны. Лучшіе примеры представляютъ Франція и Англія. Міровой престижъ обеихъ этихъ западныхъ державъ упалъ. Во Франціи это былъ быстрый поворотъ, благодаря которому ея временное безсиліє стало всемъ очевидно. Въ Англіи зло подкрадывалось потихоньку, и оно постепенно ослабляло относительное могущество государства. Безтолковая торгашеская политика доказала ея неспособность въ новое время къ достойному действію. Но характерно, какъ выше было упомянуто, что и въ той и въ другой стране неоднократно жиды достигали первенствующаго положенія. Во Франціи при помощи Кремье и другихъ членовъ іудейскаго союза, подъ фирмой оппортунистской полудемократіи, вытянутъ былъ на буксире изъ простого еврейскаго адвоката въ адвокаты отечества г. Гамбетта. Подъ фирмой національной обороны, во время осады Парижа, онъ въ еще незавоеванныхъ частяхъ Франций въ прямомъ смысле слова поставилъ на сцену свою іудейскую склонность къ политике. Въ военномъ деле онъ поступалъ такъ, какъ будто дело шло о какой-нибудь рекламе. Онъ словно на театральной сцене страшно нашумелъ импровизированными солдатами и пушками, а іудейская пресса воспела ему хвалебный гимнъ, какъ будто этому новому Моисею съ его іудейскимъ жезломъ стоило только поднять крикъ, чтобы арміи тотчасъ очистили страну. Но Франціи за эту декоративную оборону и это театральничанье пришлось поплатиться и человеческими жизнями и деньгами. Но какъ вліятельньї во Францій еврейство и еврейская пресса, видно изъ того, что какъ разъ те самые, кемъ это національное фіаско было усилено и подписано, те самые, несмотря на все это, — правда, сначала за кулисами, — сделались правителями Франціи. Такъ, Гамбетта сделался главнымъ режиссеромъ республиканской комедіи, которая была издевательствомъ надъ серьозною свободою и украла національное достоинство, подменивъ его фразами. Оппортунизмъ или, другими словами, политика случайностей по соображеніямъ выгоды есть какъ разъ то самое, что по вкусу безпринципному іудейству. Этимъ оппортунизмомъ, который оцениваетъ благопріятный моментъ по личной прибыльности политическаго гешефта, Гамбетта распоряжался такъ ловко, что этого итальянскаго жида, разыгрывавшаго изъ себя французскаго патріота, можно было раскусить не иначе, какъ разсматривая его просто какъ гешефтмахера. Поддержка со стороны интернаціональнаго еврейскаго союза въ Париже приэтомъ заведываніи политическими делами Франціи была несомненна; уже правительство Луи, тъ.-е. Наполеонъ III, было сильно связано съ жидами, особенно, въ финансахъ съ евреемъ Перейрой! Но и позднее, даже по смерти Гамбетты, главную роль играло сначала тайное, а потомъ нагло открытое жидовское управление Франціей, которую жиды и обирали; а къ концу века оно вылилось въ форму министерства, въ которомъ занималъ место кровный іудей и окровавленный палачъ коммуны Галлифе объ руку съ однимъ іудейскимъ марксистскимъ социалистомъ. Но характернымъ для этого положенія является не только это іудейское министерство, но и одолевшій его націонализмъ, также съ сильною примесью іудейства. Напримеръ, и архишовинистъ Деруледъ, разыгрывавшш роль главы націоналистовъ, — ничто иное, какъ вытащенный Гамбеттою іудейскій ублюдокъ, доказавший еще разъ расовую неспособность евреевъ къ сноснымъ политическимъ концепціямь своею игрою съ пустою программою плебисцита, которая клонилась къ деспотизму президента, тъ.-е. его же самого.

Что касается Англіи, то во главе ея первымъ министромъ неоднократно появлялся господинь, одно имя котораго несомненнымъ образомъ свидетельствовало о его іудейскомъ происхожденіи. Этотъ господинъ, по имени «Отъ Израиля», не только управлялъ английскимъ казначействомъ, но правилъ и Англіей въ качестве ея премьера.

Предки его приняли въ новое время прозвище «Отъ Израиля», или D’Іsraeli, и носили его, чтобы всемъ было видно, что это — дети Израиля. Но онъ, подконецъ, будучи уже английскимъ премьеромъ, предпочелъ это слишкомъ характерное прозвище переменить на лорда Биконсфильда. Но дело отъ этого не изменилось. Что касается самого этого господина и его политическихъ вкусовъ, то на первыхъ порахъ онъ толкнулся къ радикаламъ, несколько разъ менялъ свои политическія убежденія и, наконецъ, открылъ свою лавочку въ лагере торіевъ. Лицо іудейскаго племени главою торіевъ, — вернейшій признакъ, что англійская аристократія пала еще ниже, чемъ остальное англійское общество! Чистокровный іудей въ качестве вождя чистокровныхъ лордовъ и всей англійской знати, лучшаго доказательства, что въ делахъ британскихъ неблагополучно, и быть не можетъ. Въ самомъ деле, этотъ господинъ фонъ-Израели, — если произносить его имя не по-полуеврейски, а прямо по-немецки, — хотелъ вести внешнюю политику Англіи по принципамъ частнаго финансоваго предпріятія. Онъ сделалъ попытку путемъ акціонерныхь предпріятій потихоньку забрать въ свою кассу целыя страны, причемъ обнаружилъ унаследованную отъ предковъ любовь къ древней родине іудеевъ, къ Египту. Его праотцы любили золото и серебро египтянъ; онъ же захотелъ еще превзойти Моисея и прикарманить самихъ египтянъ. Эти гешефты на англійскій счетъ кое-кто, пожалуй, могъ бы счесть за успехъ; но если всмотреться ближе, то нельзя не признать, что романистъ Дизраели, съ апострофомъ или безъ онаго, всюду, где онъ отъ іудейскаго романа переходилъ къ действительности политики другихъ народовъ, игралъ лишь второстепенную роль подражателя. Торгашескіе гешефты этого политика, можетъ быть, объясняются унаследованнымъ геніемь расы; но когда впоследствіи онъ пустился разыгрывать политику военнаго престижа, то онъ всегда оказывался неловкимъ, да притомъ, и неудачнымъ подражателемъ того, что ему импонировало на континенте. Въ этомъ пункте онъ поступалъ какъ и все іудеи, которые съ самыхъ раннихъ поръ своей исторіи приучены къ преклоненію предъ авторитетомъ, всюду нуждаются въ авторитете и, вследствіе врожденной неспособности къ критическому отношенію къ делу, всегда находятся подъ вліяніемь ближайшаго, что у нихъ на глазахъ. Натурально, все подражанія, въ которыя пускался господинъ «Отъ Израиля», на манеръ всехъ господъ «Отъ Израиля», выходили у него крайне плохими, какъ и подобаетъ его племени. Несмотря на то, именно этотъ Дизраели, что очень комично, слылъ, какъ писатель, выразителемъ духовнаго превосходства іудеевь.

Его романы, это — нарочитое славословіе іудейской расы и, вместе съ темъ, униженіе другихъ народовъ. Свое іудейское племя онъ возвеличиваетъ какъ единственный изъ всехъ народовъ, который удостоень былъ беседы съ Господомъ Богомъ, давшимъ ему законъ. Іудеи, это — прирожденные аристократы. Напротивъ того, северо-германцы называются у него потомками пиратовъ, вероятно, для того, чтобы эти, якобы, морскіе разбойники не смели колоть глаза іудеямь, называя ихъ врожденными и священными ворами. Но эта реплика фальшива; разбойничье сослсвіе, это національные вырожденцы, но не национальность. Господинъ «Отъ Израиля» англійскій премьеръ! Это — признакъ прогрессирующей испорченности, которая въ конце века превзошла даже французскую панаму и въ войне съ боэрами ясно всему свету показала алчную английскую наглость, которая теперь можетъ поспорить съ глупою наглостью евреевъ.

Но немцамъ не следовало бы забывать свои древніе леса, где они сумели справиться съ римлянами к держать въ повиновеніи Синай и іудейскую кровь. У нихъ слишкомъ достаточно, врожденной политики действія, а политика іудеевъ всегда состояла въ одномъ, — въ рекламе въ пользу своихъ людей. Какъ ни была іудейская кровь издавна неспособна въ политике, темъ не менее пошлый эгоизмъ ей понятенъ, и она умееть іудейскіе интересы ставить выше всякой партійности. Служба различнымъ партіямь у людей этого племени имееть одну цель — расширеніе ихъ вліянія, и служитъ формою, подъ которою господство іудейства можетъ всюду проникать и всюду свивать себе гнездо. Само собою разумеется, неизбежныя приэтомъ столкновенія между дорогими братьями представляютъ часто въ высшей степени комическое зрелище. Іудей прежде всего, и опять-таки іудей въ отношеніи къ іудеямъ, — таковъ плодъ этой разорванности и расколовъ въ племенной мозаике, и это есть прямое следствіе той соціальной и политической негодности, которая вылилась въ форму пожиранія другихъ народовъ и въ разсеяніи собственнаго племени.

Остатокъ столетія, протекшій после вышеочерченнаго фигурантства Дизраели и Гамбетты, давалъ все более и более яркія подтвержденія тому, какова физіономія политической негодности іудеевъ, и не только въ техъ странахъ, о которыхъ шла речь, но и всюду, где бы то ни было. Итогъ, отныне всякому видимый, который останется въ силе и навсегда, состоитъ въ томъ, что іудей соціальне и политически портятъ все, куда бы имъ ни удалось проползти. Нетъ ни одной партіи, въ которую они не внесли бы порчи или, по крайней меpе, не испортили бы еще больше, чемъ и безъ того было. Подъ личиною христіанства, тъ.-е. какъ крещеные евреи, они втерлись къ торіямь и вообще къ консерваторамъ, и даже къ клерикаламъ всехъ странъ. У либераловъ, радикаловъ, соціалистовь и анархистовъ это идетъ, натурально, безъ перемены религіи, а часто и при сохраненіи какой угодно связи съ соответственнымъ союзомъ. Они вносять порчу даже въ антисемитизмъ, и именно въ антисемитизмъ реакціонерно-политическій, при посредстве мешанцевъ, которые проникли туда какъ орудія засильниковъ и втерлись въ партію въ качестве ея вождей. Такъ какъ вообще нетъ ни одной области въ жизни, изъ которой іудей не старался бы извлечь для себя пользу, то и въ соціальномь и въ политическомъ движеніи неть ни одного уголка, где бы онъ не пытался свить себе гнездо. Такимъ образомъ, ему на руку всякій союзъ, если только онъ можетъ устроить въ немъ себе какіе-нибудь гешефты или хоть поважничать. Если же чрезъ его пальцы будуть проходить деньги, то цель союза можетъ быть какая угодно — ему все равно, о цели союза онъ не спрашиваетъ, а только о средствахъ и о выгодахъ, какого бы рода последнія ни были. При всехъ обстоятельствахъ онъ достигнетъ, непременно, одного: во все каналы пущено будетъ іудейское вліяніе и изъ всехъ трубъ хоть что-нибудь да будетъ высосано. Такимъ-то образомъ идетъ дело и въ мелочахъ и въ большихъ делахъ, въ частныхъ и въ публичныхъ, въ низшей и въ высшей политике, въ парламенте и въ камарильяхъ. Всякій іудей преследуетъ только ближайшия выгоды, и сообразно этому втирается во всякіе союзы, какъ бы разнообразны они ни были. Также портитъ онъ и национализмъ, потому что является здесь крикуномъ и все дело обращаетъ въ шарлатанскую игру, причемъ кроме всего этого старательнейшимъ образомъ, подъ видомъ, якобы, чистки, загаживаетъ и оскверняетъ немецкій языкъ, коверкая его на свой ладъ. Эта порча языка, напримъ., въ Австріи и особенно въ Германіи есть главнымъ образомъ дело мешанцевъ. Во Франціи они вмешиваются въ политику, прикидываясь французскими націоналистами. а съ другой стороны уже давно, своею жадностью и шарлатанствомъ, практически и теоретически, загадили и испортили не только либеральную и радикальную партій, но и соціализмъ. Выраженіе іудейскій либералъ у насъ въ большомъ ходу; выраженіе іудейскіе соціалисты уже готово войти въ общее употребленіе. Но самое дело, какъ и во Францій, переходить въ ихъ руки; ибо, именно, краинія партій или направленія, каковы — соціалдемократія и анархизмъ, у насъ не только насквозь ожидовлены, но въ два последнихъ десятилетія полнейшимъ образомъ сделались орудіями въ рукахъ жидовъ. Этимъ и объясняется также всюду господствующая расшатанность въ сфере политики, и здесь снова подтверждается добытое нами общее положеніе, что съ начала и до конца исторіи, благодаря іудеямъ, политика не могла быть и не была чемъ-либо инымъ, какъ отсутствіемъ политики и изменою всемъ лучшимъ побуждениямъ. Всего менее, конечно, встретишь здесь действительно здраваго, да и то бываетъ всегда не вполне здраво. Но гнилью, и особенно соціальною и политическою гнилью, іудейскій элементъ всегда былъ очень богатъ, такъ что восходъ іудейскаго солнца на политическомъ горизонте неизменно, означаетъ упадокъ и порчу народовъ и обществъ, которые не смогли оградить себя оть этой заразы.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com