Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗВЕРНЕННЯ

до українських політичних партій, рухів, об’єднань правого національного спрямування та широкої української громадськості

Ситуація в країні наоч­но підкреслює наявність великого кола проблем для системної, загрозливої суспільно-політичної кри­зи, яка у подальшому може поставити під загрозу існування суверенної України.

З телеекранів звучить зухвала теза про те, що в майбутньому українців у Верховній Раді взагалі не буде і йти до парламенту українцям немає з чим. Різні чужинецькі зайди і п’ята колона міжнародно­го сіонізму та великодержавного російського шо­вінізму справді близькі до своєї мети — мати Вер­ховну Раду в Україні без українців, а Україну лише як територію для їхнього зручного проживання.

Вкотре результатами Майдану скористалися ан­тинародні сили. Жодна обіцянка провідників По­маранчевої «революції», яка була проголошена з трибуни Майдану, не вико­нана. До влади прийшли не просто бездуховні антиукраїнські сили, а зви­чайні шахраї, авантюристи, корупціонери, підібрані за принципом кумівства, сватівства та кількості грошо­вих внесків. Відбувся пе­рерозподіл вкрадених у народу багатств між най­потужнішими кланами олігархів.

Геноцид українського народу триває, скарбниця держави катастрофічно тане, падає виробництво, імпорт переважає експорт, підвищуються ціни, в країні немає Конституційного Суду, уряд давно у від­ставці, коаліція будується на основі посад, доля України нинішніх можно­владців не цікавить.

За таких обставин українські національно-патріотичні сили мусять не тільки протистояти чу­жинським фактичним окупантам, стати монолітною силою не лише для ви­борів, а й:

1. Збудувати справді національну Державу Україна, яка забезпечить права титульної нації та вільний розвиток всіх на­ціональних меншин, роз­в’яже  всі   національні і соціальні проблеми.

2. Забезпечити ста­більний економічний роз­виток країни, покласти край тіньовій економіці, ви­везенню капіталу за кор­дон, утвердити націо­нальні пріоритети в усіх сферах життя.

3. Зберегти і розвинути національну культуру, мову, освіту, відродити в повному обсязі національне книгодрукування, кіноіндустрію, театр, національне телебачення і пресу.

4. Припинити полі­тичні спекуляції навколо мовного питання, забезпечити територіальну ціліс­ність, недоторканність дер­жавних кордонів, відкинути будь-який економічний, політичний, ідеологічний тиск, культурну експансію, створити альтернативне енергетичне забезпечен­ня, припинити продаж землі та незаконну приватизацію.

5. Зробити Україну справді незалежною, суверенною державою, злік­відувати кланову систему державного управління.

Українська Консерва­тивна партія, Українська Національна Асамблея, Трудова партія України, ВП «Нова сила», низка гро­мадських та професійних організацій і політичних діячів звертаються до керівництва Української Народної Партії, Конгресу Українських Націоналістів, партії «Реформи і Поря­док», Українського Народного Руху, Всеукраїнсько­го об’єднання «Свобода», Української національної консервативної партії та інших політичних об’єднань, що стоять на держав­ницьких патріотичних, на­ціоналістичних, консерва­тивних позиціях, із закли­ком об’єднати всі свої сили у широкий народний фронт захисту української державності.

Ми закликаємо широкі кола українського народу — інтелігенцію, бізнес­менів, військових, селян­ство, всіх, хто пов’язує своє майбутнє з українською землею, приєднуватися до цієї ініціативи, впливати на своїх лідерів з метою об’єднання, включатися у роботу з метою захисту інтересів та примноження добробуту простої люди­ни, збереження розвитку тих галузей промисловості, науки, освіти, культури, оборони, які триматимуть ви­соко в світі національні пріоритети, імідж держави, перетворять Україну на са­модостатню світову силу. Маємо стояти за національні пріоритети, за на­ціональну домінанту в усіх сферах діяльності.

На окремі питання державного будівництва і життя ми, можливо, маємо певні непринципові відмінності в оцінці і по­глядах. Давайте домовимося винести на марпнес всі ситуативні і другорядні питання, які нами по-різному оцінюються. Дамо народові змогу на рефе­рендумі висловитися з приводу будь-яких важли­вих проблем. Єдина проблема, яка не підлягає жодному референдуму, — в Українській Державі єди­ною державною мовою є українська. Це питання є національною, державною аксіомою і не може бути предметом для політичних спекуляцій. Замах на дер­жавну мову є державною зрадою і передбачає не­минуче покарання, яке має бути визначене законом. За розвиток мов і націо­нальної ідентичності на­ціональних меншин відпо­відає Українська націо­нальна держава. Після ліквідації корупції та ігно­рування національних ін­тересів корінної нації і створення справді націо­нальної еліти в Україні має постати громадянське сус­пільство, в якому панує лише Закон, а за все несе відповідальність єдина сила — Українська націо­нальна держава.

Ми за консолідацію на цій основі всього суспіль­ства, всіх верств населен­ня, що визнають домінан­тою лише національну ідею і готові працювати на неї.

Створення широкого фронту правих сил має бути програмою мінімум, а програмою максимум — створення у найближчому майбутньому єдиної української політичної партії на засадах ідеології націона­лізму і консерватизму.

Тільки така конкретна робота забезпечить перемогу державницьким пар­тіям на майбутніх виборах. Час усвідомити, що отаман­щина згубна, вона вже двічі забрала в українців перемогу. Тільки єдність правих сил гарантує збереження і розвиток України як справді незалежної, суверенної держави в Європі.

Ні! — гаслам, що підбурюють до сепаратизму і розколу.

Так! — конструктивній роботі, що єднає українців!

Це звернення підписа-ли і виявили згоду на створення Фронту націо­нально-патріотичних сил:

Голови політичних партій:

ШУХЕВИЧ Юрій
(Українська Національ­на Асамблея)

ЩОКІН Георгій
(Українська Консерва­тивна партія)

СИРОТА Михайло
(Трудова партія України)

ЗБІТНЄВ Юрій
(ВП «Нова сила»)

Голови громадських та професійних організа­цій:

СЕНЧЕНКО Микола
(Антинаклепницька Ліга України)

ЯРЕМЕНКО Василь
(Федерація патріотичних видань України)

ГОЛОВАТИЙ Микола
(Конфедерація недержавних ВНЗ України)

КАПЕНЯК Віталій
(Всеукраїнське козацьке військо)

ЛАЛАК Олександр
(Незалежна профспілка
військовослужбовців України
)

ГАЙЧЕНКО Віталій
(Всеукраїнське гро­мадсько-патріотичне
об’єднання «Український
вибір»)

Представники політич­них партій, громадські та політичні діячі:

ЛУК’ЯНЕНКО Левко

ЧОБІТ Дмитро

ЩЕРБАЧОВ Валентин

ШОПША Микола

Процес підписання звернення триває.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com