Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

МАУП йде В ногу зі світовими тенденціями

Початок нового навчального півріччя вимагає іншої системи організації навчального процесу. Про роботу МАУП в новому навчальному півріччі розповів ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом Валерій Борисович Захожай.

— Валерію Борисовичу, розкажіть будь-ласка про плани на нове навчальне півріччя.

— МАУП — це вищий навчальний заклад з 20-річною історією, знаний не лише в країнах СНД, а й за кордоном. А це означає, що диплом випускника МАУП — один із конкурентоспроможних на ринку праці.

І сьогодні, коли українське суспільство обрало шлях ринкових перетворень, наша Академія працює над якісними змінами у підготовці висококваліфікованих фахівців. Спираючись на досвід провідних ВНЗ світу, сьогодні Академія ставить за основне завдання розробку нових поколінь навчальних планів, ведення цілого ряду нормативно-методичних розробок, тим самим підвищуючи наукову складову дисциплін та індивідуалізацію програмного матеріалу.

Особливо з огляду на те, що після впровадження рівневої системи, освіта орієнтована на компетенції, тобто на створення умов для формування на основі здібностей і мотивів кожним студентом власного діапазону особистих і професійних якостей.

Україна підписала Болонську декларацію у травні 2005 року. Це автоматично зумовило необхідність розробок і впровадження комплексної програми реформування процесу підготовки фахівців найвищого рівня з метою його наближення до єдиних європейських вимог. Йдеться про формування нової парадигми підготовки фахівців, яка ґрунтується на використанні найкращих освітніх традицій України і світу.

— Як буде здійснюватися модернізація навчального процесу?

— Сьогодні Академія працює над модернізацією навчального процесу відповідно до положень Болонської декларації.

Важливими напрямками у підготовці спеціалістів в МАУП є напрями економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин та соціології. В Академії створено сучасну матеріально-технічну та інформаційну основу, на базі якої здійснюється навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, який забезпечують провідні фахівці у відповідних галузях.

Їх робота налаштована на те, щоб накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів та співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволила Академії стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу. Свою місію Академія вбачає в орієнтації на формування вищого менеджменту, наукової та професійної еліти України.

— У чому полягає бізнес-освіта МАУП?

Особливістю навчання в рамках магістерської підготовки в Академії стала реалізація концептуальної ідеї щодо підготовки фахівців європейського рівня у сфері економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин та соціології.

Конкурентними перевагами нашої бізнес-освіти є:

— диверсифікація навчальних програм;

— підготовка (спільно з іноземними навчальними закладами-партнерами) магістрів за програмою типу МВА з отриманням випускниками двох дипломів;

— вивчення слухачами іноземних мов за інтенсивними методиками;

— розгляд можливості стажування за кордоном на фірмах і компаніях за родом своєї діяльності.

Навчальні магістерські програми підбираються за певними критеріями, найголовніший з них — попит ринку на фахівців відповідного профілю.

Другий важливий критерій — прогнозування потреб у спеціалістах з урахуванням світових тенденцій розвитку економіки.

Ми пам’ятаємо, що освіта завжди випереджує практику. Тому всі наші магістерські програми достатньо насичені і використовують найсучасніші методи як теоретичної, так і практичної підготовки, мається на увазі широке використання кейс-методів, тренінгів, мультимедійних засобів, ділових та рольових ігор, дослідницької роботи, які містять реальні рекомендації для практичного використання на підприємствах та відповідних установах. За цих умов суттєво змінюється і роль професора — викладача, який з викладача-ментора перетворюється на медіатора, тобто рівноправного зі студентами учасника навчального процесу.

Магістерська робота є серйозною науковою працею, яка виконується на актуальні для сьогодення теми і ґрунтується на матеріалах конкретних установ. Студенти — дипломники розробляють моделі й формувати пропозиції щодо удосконалення дія­льності цих установ, що засвідчує набуття ними глибокої теоретичної та практичної підготовки, здатність до самостійного виявлення та вирішення гострих проблем сучасності.

Відомо, що магістерська освіта відрізняється від підготовки спеціаліста тим, що вона зорієнтована на глибоку фахову підготовку за збереження теоретичних знань, враховує вимоги та запити практики шляхом формування рі­зноманітних програм, які розроблені на основі між­народного досвіду і отримали високу експертну оцінку вітчизняних та зарубіжних фахівців. Тому нашу магістратуру характеризують нові навчальні програми та передові фо­рми організації навчального процесу.

Для забезпечення логічності процесу навчання вибіркові дисципліни обираються не довільно, керуючись випадковими уподобаннями, а свідомо, зі збереженням структурно-логічних схем їх викладення. Для цього в межах кожної спеціальності введено щонайменше 2-3- спеціалізації, за якими закріплені блоки фахових дисциплін вільного вибору студента.

При цьому підвищена ролі індивідуально-консультативної роботи зі студентами, одночасно наповнюючи новим змістом традиційні аудиторні заняття.

Такі методики роблять навчальний процес гнучким з огляду на місце та час його проведення, обумовлюють вибір матеріалу і доступність до нього, дозволяють враховувати індивідуальні запити і інтереси слухачів.

Сьогодні Академія цілеспрямовано готує випускників для роботи:

— в органах державного регулювання;

— на вітчизняних під­приємствах з масштабною зовнішньою торговельною діяльністю;

— на підприємствах з іноземними інвестиціями, філіями промислових і торговельних зарубіжних корпорацій;

— у великих українських та іноземних банках;

— у провідних аудиторських фірмах;

— у групах з реалізацій в Україні міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Сві­тового банку, Європейського союзу та ін.);

— консультантами та по­мічниками високих посадових осіб Уряду та Верховної Ради України.

Ми готуємо і налаштовуємо випускників на те, щоб вони за досить короткий термін робили успішну професійну кар’єру і входили до молодої економічної і політичної еліти України.

— Розкажіть про день відкритих дверей, який традиційно відбувається в МАУП.

— 21 лютого Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує на традиційний День відкритих дверей. Академія гостинно прийматиме у своїх стінах всіх бажаючих познайомитися з навчальним закладом. У цей день абітурієнти зможуть особисто поспілкувалися з викладачами, методистами та керівництвом Академії, розпитати їх про умови та вимоги до навчання, а також познайомитися з матеріально-технічною та науково-методичною базою Академії: на власні очі побачити Бібліотечно-інформаційний центр, навчальні корпуси, комп’ютерні класи, аудиторії, спортивні майданчики та мальовничі парки й алеї на території Академії.

Отож, Академія радо зустріне абітурієнтів — майбутніх студентів МАУП

 

Прес-служба МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com