Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Хто воював в УПА?

Одним з найцікавіших етапів поширення УПА був перехід на бік українських повстанців і приєднання до спільної боротьби проти німців і більшовиків вояків з різних національних відділів, що існу­вали при німецькій армії і складались з колишніх полоне­них червоноармійців. Ці колишні бранці представляли майже всі поневолені народи СРСР. Звичайно, мотиви їх переходу у лави УПА були різними, але мета одною — мстити ворогам.

Відомо, що у лавах УПА боролися, окрім українців, також: азербайджанці, вірмени, грузини, представники тюркських народів (татари, уз­беки, чуваші). Не бракувало у лавах УПА біло­русів і навіть росіян, хоч ці народи не творили окремих національних відділів УПА. Траплялись теж представники інших національностей.

Таким чином, УПА, що ніяк не могла порозумітись з іншими українськими групами для спільної боротьби проти окупантів, знайшла спільну мову з пред­ставниками інших національнстей.

Мабуть, першими перебіжчиками до УПА були старі друзі-вороги українського народу — татари. Вони включились у від­діли УПА ще весною 1943 р. і не хотіли відокремлюватись в окремі відділи. Здається, не було відділу УПА, в якому не було б татарських бійців, головно кулеметчиків. Завзятущі вороги більшевиків, вони охоче вступали в бій з більшевицькими червоними партизанами.

У німецькій армії на Волині, крім числених татарських відділів, були національні відділи кавказців і козаків. Увагу ГК УПА привернув факт (ці відділи, здебільшого, були небоєздатним проти УПА) відсутності перебіжчиківдо УПА. Полонені пояснювали цей факт німецькою пропагандою, мовляв, УПА знущається з «батальйонців» і розстрілює їх. Це й було причи­ною, що ГК УПА видала в червні 1943 р. свій перший заклик до «батальйонців»-грузинів російською мовою. Успік цього звернення був надзвичайний; до відділів УПА зголосились грузини й представники інших закавказьких народів із зброєю в руках. Перебіжчики грузини й вірме­ни переклали заклики мовою своїх народів і вони були надруковані в Одесі, де були друкарні, що мали грузинсь­кий і вірменський шрифти. Крім цього, на місці видано заклик російською мовою до «армян й других народов Кавказа» (червень 1943 р.), а також до «узбеків, казахів, туркменів, башкирів, татарів, народів Урала, Волги й Сибиру, народів Азії» та до «русских».

Бійці національних «батальйонів» послухали закликів УПА й почали переходити до неї, спочатку індивідуально, а потім масово. У скорому часі при УПА створено націо­нальні відділи грузинів (к-ри Карло й Гогік), узбеків (к-р Шірмат), а також вірмен і північно-кавказьких народів. У липні 1943 р. національний відділ, що існував при загоні командира Крука в Крем’янеччині, відзначився в боях проти більшевицьких партизанів із з’єднання Михайлова в суразьких лісах коло с. Теремно. В складі цього відділу воювали грузини, вірмени і черкеси.

У липні й серпні 1943 р. УПА вела інтенсивну пропаганду серед козаків у німецькій армії. У липні видано листівку: «Кубанці, потомки запорізьких козаків», а також листівку до донських козаків. У перших днях серпня в УПА з’яви­лись перші козацькі перебіжчики, в більшій кількості, що звернулись до козаків з окремою листівкою: «Братья козаки». Ці листівки мали значний успіх: в УПА почали діяти кінно-козацькі сотні (дві), що дали також велику допомогу в формуванні українських кінних сотень УПА, які згідно з наказом ГК УПА з дня 31.8.1943 р. (інспектор кінноти — полк. К-ий) мали існувати при кожній групі УПА.

Тим часом кількість перебіжчиків з національних ба­тальйонів німецької армії до УПА постійно зростала. З цих перебіжчиків створено окремі національні відділи, що боролись під проводом своїх командирів і під своїми на­ціональними прапорами. Спочатку ці відділи були мішані, але у вересні 1943 р. вояки окремих національностей почали об’єднуватись в однорідні під національним огля­дом відділи (перші відокремились азербайджанці). Ці на­ціональні відділи виявили велику боєздатність як у бо­ротьбі проти німців, так і в боротьбі проти червоних пар­тизанів. Ось у серпні 1943 р. відділ УПА, що складався з грузинів, узбеків і росіян, знищив над р. Іквою, в Млинів-ському районі, великий відділ німців, що повертався з «пацифікації» українських сіл. Німці втратили в бою з цим національним відділом понад 60 вояків убитими. У кінці серпня 1943 р. азербайджанський відділ розгромив німців у Гощанському районі. У днях 29—30 жовтня до УПА перей­шов цілий азербайджанський батальйон із Здолбунова, що вже 31.10 мав великий бій у с. Гочівка Острізького району, в якому розгромив Острізького ляндвірта на чолі каральної експедиції складеної з німецьких літунів. Знов же в цьому ж часі азербайджанці й узбеки із загону к-ра Енея дуже успішно поборювали червоних партизанів, що із-за р. Случ, через Пустомитські ліси, намагалися про­никнути в ліси над р. Горинь і Стир.

Незважаючи на збіль­шення кількости перебіжчиків в УПА, ГК УПА ні на одну хвилину не припиняла своєї про­паганди серед бійців національних батальйонів. У верес­ні видано заклики до грузинів і «синів Туркменії», а також до «добровольців». Інша листівка зверталась до «казахів, башкирів, калмиків й удмуртів». У жовтні проголошено звернення до вірменів, узбецьких «аскерів» і до таджиків. У листопаді —до «кубанців, славних правнуків запорізьких лицарів», до азербайджанців і до горців. Крім існуючих уже листівок грузинською і вірменською мовами, з’яви­лась ще листівка до узбеків тюркською мовою. Усі ці листівки зверталися до героїчного минулого окремих народів, до їх визвольної боротьби проти великодержавних шовіністів й пояснювали їм, що гітлерівським імперіалістам цілком далеке й чуже їх визволення. Тому УПА закликала ці народи не вмирати за імперіялістичні пляни Гітлера й не давати себе використовувати в боротьбі Німеччини проти визвольних рухів європейських народів, поневолених Гітлером, але із зброєю в руках переходити на бік УПА, щоб разом боротися проти гітлерівських і сталінських імперіялістів, найлютіших ворогів волелюб­них народів, ворогів демократії і поступу.

Наслідком цієї пропаґандистської кампанії, а також спільної боротьби поневолених народів у лавах УПА і даль­шим етапом на шляху зміцнення вузлів справжньої дружби поміж поневоленими народами була перша Конференція Поневолених Народів Сходу Европи й Азії, що була скли­кана за ініціативою УПА й відбулася 21—22.ХІ.1943 р. на території, зайнятій УПА. В роботах цієї Конференції узя­ли участь окрім українських делегатів (5 осіб) делегації: грузинська — 6 осіб, вірменська — 4 особи, осетинська — 2 особи, казахська — 1 особа, черкеська — 1 особа, азер­байджанська — 6 осіб, кабардинська — 1 особа, татар­ська — 4 особи, чувашська — 1 особа, башкирська — 1 особа, білоруська — 2 особи, узбекська — 5 осіб, разом 39 делеґатів. Неофіційно брав участь в Конференції ген. Тарас Чупринка.

Конференція виробила ряд політичних і практично-організаційних постанов, спрямованих на поширення спільної боротьби поневолених народів СРСР і ухвалила також звернення до всіх народів Східньої Європи й Азії, в якому вичерпно з’ясовано політичне становище по­нево­лених народів, завдання, що стоять перед ними, й перспективи спільної боротьби.

Велику політичну роботу провела УПА й серед на­родів союзників та сателітів Німеччини: італійців, угорців, румунів, а також тих французів, бельгійців, голландців, сербів, хорватів, чехів, словаків, литовців, що їх силоміць загнано до німецької армії або на воєнні роботи. Реаль­ним наслідком цієї роботи бу­ли численні факти, що воя­ки цих народів відмовлялись від боротьби проти УПА, а то й активно виступали проти німців. Багато представ­ників цих народів боролись в лавах УПА. До речі, не бра­кувало в УПА й німців, що віддавали для УПА свої здібності й уміння, а інколи і життя.

Послідовна політична робота УПА серед союзників Німеччини довела до факту, що німці були змушені відкликати мадярські відділи з фронту проти УПА (1943 р.). Рік пізніше, в Карпатах, командування 6-ї мадярської армії заключило з УПА договір про перемир’я й нейтралітет, що був затверджений Головною командою мадярської армії. Також з Головною командою румунської армії ГК УПА вела переговори, які, одначе, закінчилися невдачею, бо румуни настирливо вимагали від ГК УПА декларації про зречення українських претензій до Буковини й Бессарабії.

Напередодні повороту Червоної армії на Волинь при УПА існувало 15 різних національних відділів. Коли ж повернулись біль­шовики, за винятком од­ного азербайджанського відділу (к-р Чавлі), не зрадив УПА ні один національний відділ. До речі, азербайджанці вклю­чились в ЧА й пішли в її рядах громити німців і на шкоду УПА не діяли. Інші ж відділи залишились, і в рядах УПА воювали проти загонів НКВД і МГБ. У бою під Гурбами національні відділи боролись проти большевиків під про­водом свого к-ра Яструба, і на них була звернена головна атака ворога. Кілька днів піз­ніше, у великому бою від­ділів УПА з НКВД в с. Залізниця (Крем’янеччина), взяли участь і визначились знову національні відділи к-ра Яструба (29.IV.1944 р.). Вони продовжували боротись і тільки після закінчення війни в Европі ГК УПА в порозумінні з окреми­ми командами відділів надала можливість розпорядитися їх долею самостійно.

Під час останньої світової війни не було таких умов, щоб спільна боротьба поневолених народів в лавах УПА могла закінчитись тривким успіхом. Проте ідея спільної боротьби поневолених народів, що наро­дилась ще в епоху Великої Революції 1917 р. і скріпилася під час останньої війни в огні безпосередньої боротьби цих народів проти імперіалістів, спочатку гітлерів­ських, а потім сталінських, вмерти вже не могла. Проте під тиском негативних зовнішніх обставин перемога була відкладена на кілька десятиліть. Але справедливість та історична закономірність все одно зрештою востержествовала...

 

Анатолій ТРУБАЙЧУК,
історик

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com