Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Студентське самоврядування в МАУП

Як відомо, однією з головних засад демократичного суспільства є наявність та ефективне функціонування громадського самоврядування. Адже самоврядування — це гарантоване державою право і реальна здатність громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб самоврядування вирішувати питання внутрішнього керівництва в межах визначених законодавством.

По суті, самоврядування може здійснюватися на рівні будь-якої громади — мешканців багатоквартирного будинку, вулиці, міста, селища та села, колективу. Українське законодавство передбачає таку можливість і для студентських громад вищих навчальних закладів.

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі — це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка здійснюється студентами відповідно до завдань студентського колективу, задля забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їхніх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Першим нормативно-правовим актом, що передбачав право створювати органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах, був Закон України «Про освіту» від 23 березня 1991 року, який визнавав громадське самоврядування, зокрема студентське. 1996 році було прийнято Положення про державний вищий заклад освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року), яким визначено мету, завдання, структуру органів студентського самоврядування.

Студентське самоврядування у ВНЗ діє на основі «Положення про студентське самоврядування», яке, згідно із Законом України «Про вищу освіту», ухвалює вищий орган студентського самоврядування — загальні збори (конференція) студентів ВНЗ. Після ухвалення його затверджує вищий колегіальний орган громадського самоврядування ВНЗ.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, є студентська молодь споживачем чи активним учасником суспільного життя.

Про сутність та принципи діяльності органів студентського самоврядування розповів голова Студентської ради Міжрегіональної Академії управління персоналом Максим Кухар.

— Які завдання та загальна структура органу студентського самоврядування МАУП?

— Завдання Студентської ради МАУП, як і будь-якого органу студентського самоврядування — це захист прав та задоволення інтересів студентів, які навчаються в нашій Академії. Якщо оглядати це завдання більш вузько, то воно полягає в забезпеченні самореалізації най­активнішої частини студентства та залученні до активного студентського життя всіх, кому воно цікаве. Крім того, за участі у студентському самоврядуванні проявляються особистісні риси, лідерські якості студентів, виховується характер, удосконалюються ораторські навички, і, що найцінніше, з’являється досвід організаторської роботи. Отож спектр завдань студентського самоврядування досить широкий і завдання студентських лідерів полягає в правильному виборі напряму діяльності та реальному забезпеченні результатів у цьому напрямі. Що ж до структури студентського самоврядування МАУП, то існує студентська рада Академії і студради інститутів у межах Президентського університету МАУП у Києві та студентські ради навчальних підрозділів Всеукраїнського університету. Крім того, на місцях, безпосередньо у группах, оперативними питаннями займаються старости. В основному кожен із згаданих рівнів працює автономно, однак особливості співпраці визначаються під час реалізації конкретних проектів. Прямого підпорядкування одних рад іншим немає, однак координація та допомога одних рад за наявності запиту інших є майже завжди. Крім того, оскільки більшість спільних заходів мають змагальний характер, не виникає потреби переконувати представників тієї чи іншої ради підтвердити свій престиж.

— Повноваження та механізм взаємодії Студентської Ради Академії з адміністрацією МАУП?

— Студентська рада МАУП взаємодіє з адміністрацією Академії надзвичайно тісно, адже для реалізації будь-якого більш-менш серйозного проекту, окрім часу та ентузіазму, необхідна організаційна, методична, професійна, фінансова підтримка. Ще не було такого, щоб адміністрація Академії не підтримала починання студентської ради, не допомогла професіоналами, обладнанням, коштами. Студентська рада зі свого боку поширює інформацію про заходи та конкурси, ініційовані адміністрацією, допомагає в їх організації. Оскільки такі заходи часто цікаві, правильно подана інформація забезпечує масову участь студентів у цих заходах. Високий рівень проведення забезпечується, з одного боку, участю активістів, які свого часу професійно займалися чи займаються певними видами мистецтва, а з іншого — участю в підготовці спеціалістів Академії-керівників студій. Загальну координацію здійснює переважно департамент позанавчальної роботи і національно-патріотичного виховання. Крім того, студентські ради інститутів співпрацюють з деканатами, хоча ця співпраця не всюди налагоджена так добре, як на загальноакадемічному рівні. Проте практично в усіх інститутах надзвичайно тісно співпрацюють, навчальні частини та кафедри з представниками старостатів. Що ж до повноважень, то вони на кожному рівні свої. Однак оскільки більшість питань вирішується в договірному порядку, без конфліктів, питання про повноваження виникають рідко. Варто врахувати і те, що боротьба за повноваження в підрозділах студентських рад, які реально працюють — нонсенс, оскільки представники студентського самоврядування зарплати не отримують, працюють на ентузіазмі, а великі повноваження передбачають за собою серйозні обов’язки та багато роботи.

— Яке призначення студентської ради МАУП?

— Призначення Студентської ради МАУП — організовувати роботу проектів, цікавих для студентів, оперативно реагувати на події, що можуть мати значення для життя навчального закладу, діяти в інтересах тих, хто обирав студентську раду. Представники ради завжди беруть активну участь у роботі страйкових комітетів, коли з’являється загроза порушення прав наших студентів, захищають згадані права у суді. Крім того, призначення студради полягає в сприянні вирішенню спірних питань, насамперед забезпеченні конструктивної співпраці між адміністрацією навчального закладу та студентами. Це завдання полегшується, оскільки адміністрація йде на контакт. Тим не менше, значення студради не зводиться до посередницьких функцій, оскільки існують спільні проекти, власні проекти студради, координаційні завдання. Що ж до того, чи виконує рада сьогодні свою роль, про це краще запитати студентів, які не є членами ради. Якщо вони відчувають нашу діяльність, якісь її позитивні аспекти, або хоча б проінформовані про таку діяльність, можна говорити про те, що орган студентського самоврядування справді відіграє якусь роль. Якщо ж пересічний студент нічого не знає про студентське самоврядування, що нині, на жаль, є в багатьох навчальних закладах України, то, відповідно, і роль такого самоврядування зводиться максимум до тренування певних якостей та вмінь його учасників.

— Яка процедура формування органів студентського самоврядування МАУП?

— Органи студентського самоврядування в МАУП, як і всюди, формуються через вибори. Проте ми запрошуємо до співпраці всіх охочих. Адже часто буває так, що в групі чи на курсі значно більше активних, талановитих людей, аніж та кількість, яка може бути обрана до органів самоврядування за квотою. Крім того, люди, які з власної ініціативи бажають організувати якийсь захід чи взяти в ньому участь, повинні мати шанс на самореалізацію, тим більше, що в них це може вийти значно краще, аніж в обраних представників, яким рада дала завдання, що може не відповідати їхнім інтересам та уподобанням.

— Вирішенням яких питань займається Студентська рада МАУП?

 — Це організація, спільно з департаментом позанавчальної роботи і національно-патріотичного виховання, благодійних акцій, традиційних щорічних конкурсів та концертних програм, таких як «Артпалітра», «Дебют першокурсника» та ін., підготовка команд, зокрема КВК для змагань за межами Академії, координація зусиль зі студентськими радами Голосіївського району, Києва, Всеукраїнською студентською радою, участь у вирішенні внутрішніх питань, зокрема спірних, які можуть виникнути між адміністрацією та студентами.

— Чи співпрацює маупівська студрада з органами студентського самоврядування інших ВНЗ?

— Так, звичайно. Ми регулярно беремо участь у спільних проектах з органами студентського самоврядування, що входять до студентських рад Голосіївського району та Києва. Крім того, ми беремо участь у роботі студентських організацій, які не є органами студентського самоврядування. Так, зараз діє проект «Осіння дебатна ліга» київського відділення ГО «Дебатна академія», в якому беруть участь, зокрема, представники нашої студради. В рамках співпраці з Народно-демократичною лігою наші молоді та талановиті студенти брали участь у київському та всеукраїнському етапі фестивалю «Студентська республіка».

— На яких засадах ви співпрацюєте зі студентським активом Академії?

— Більшість студентського активу МАУП прямо чи опосередковано працюють у студентській раді, тому говорити про співпрацю в класичному розумінні цього слова важко. Наша творча еліта завжди відгукується на заклик студентської ради. Вже на початку будь-якої організаційної роботи ми знаємо, на кого можемо покластися, хто приверне увагу публіки в критичний момент, якщо виникнуть організаційні проблеми. І це надзвичайно цінно.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com