Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Наукові кроки Академії

Впродовж багатьох років своєї діяльності Міжрегіональна Академія управління персоналом характеризується плідним науковим життям, яке об’єктивно є важливою складовою усього багатогранного процесу підготовки фахівців. Щодня в Академії відбуваються цікаві наукові заходи, які, до того ж, є відгуком на багате подіями суспільне життя у країні і світі. Не є винятком у цьому плані і травень поточного року, впродовж якого відбулося ряд помітних наукових подій.

Центральне місце з-поміж них займає Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні пріоритети освіти у XXI сто­літті: інтеграція, твор­чість, інновації». В конференції взяли участь вчені, викладачі ВНЗ України, Росії, Білорусії, Угорщини, які представляли ВНЗ понад 20 міст.

Конференцію вітальним словом відкрив ректор МАУП, доктор економічних наук, професор Валерій Захожай. Учасників конференції привітала також народний депутат України Раїса Сорочинська.

Актуальні питання розвитку освіти в Україні в умовах соціальних трансформацій порушив у доповіді на пленарному засіданні доктор політичних наук, проректор МАУП з наукової роботи Микола Головатий, який звернув велику увагу на відсутність стратегічного вибору моделі освіти, підкреслив, що основні пріоритети в освітній галузі мають надаватися вітчизняним, національним особливостям в освіті в теорії, методиці, дидактиці та педагогіці.

Питанням людиноцентричності в освіті, підготовці фахівців приділив свій виступ доктор економічних наук, професор Г. Дмитренко. Він акцентував увагу на тому, що для успішного розвитку національної освіти принципове значення мають: чітке визначення ідеології державотворення та формування громадянського суспільства; підвищення трудової активності громадян в інтересах усього соціуму; помітна орієнтація освіти на людину (особистість) впродовж усього її життя. Врешті, на думку доповідача, за умов

такого розвитку освіта І почитає як важливіша запорука виходу із існуючої нині системної кризи.

Питанням фінансово-економічної діяльності ВНЗ, в тому числі їх оподаткування, присвятила свій виступ кандидат наук з державного управління, доктор філософії, процесор МКА Безпала Наталія Олександрівна. Вона акцентувала увагу на тому, що освіта в* Україні відрізняється за формою власності, а тому мають бути краще врегульованими фінансово-економічні питання функціонування ВНЗ, їх оподаткування.

Доктор математичних наук , професор Дніпродзержинського інституту економіки і менеджменту ім. С. Наливайка Приходченко Анатолій Андрійович у своєму виступі зупинився на питаннях ролі інноваційної освіти у формуванні ідеології стійкого розвитку України. Він вважає, що показником інноваційного розвитку освіти найперше виступає те, у який спосіб і як освіта впливає на поступальний розвиток соціуму. На конференції з його вуст звучала також думка, що інноваційна освіта це знання — плюс відповідні практичні навички, якими має володіти фахівець.

З темою «Детермінанти конкурентоспроможності вищих навчальних закладів недержавної форми власності в умовах системної кризи» на конференції виступила директор Україно-Російського інституту менеджменту і бізнесу доктор біологічних наук, професор Олена Вікторівна Баєва. Мобільність у сфері освіти, на її думку, має забезпечити ста­біль­ність європейського ринку взагалі і тому на одне з важливих місць мають бути підняті навчальні інноваційні технології, завдяки яким підготовка спеціалістів повинна набути гнучкого, ідентифікованого характеру.

Мобільності, гнучкості освіти в Європі, в Україні присвятив свій виступ кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу МАУП Олександр Артьомцев. Він особливо акцентував увагу на тому, що більшість провідних ВНЗ світу, Європи вкладають великі кошти у організацію виробничих програм — навчальну практику, проведення стажування тощо. Поряд з цим було підкреслено, необхідність більш активної допомоги ВНЗ найперше з боку держави у утворенні нових робочих місць, особливо для випускників ВНЗ. Для України ця проблема має особливе значення.

Учасники згаданої наукової конференції надали великої уваги і іншим питанням інноваційного розвитку та діяльності ВНЗ. Так Кандидат історичних наук, професор МАУП Клавдія Соколовська у своєму виступі зупинилася на питаннях ролі українознавчих дисциплін у підготовці нової генерації управ­лінців, а кандидат психологічних наук, доцент Київського національного університету Антоніна Льовочкіна привернула увагу учасників дискусії до питань інноваційного підходу у викладанні екологічних дисциплін. Суттєвий інтерес учасників конференції викликали і такі наукові повідомлення. Завідувач кафедри українознавства МАУП, Юрій Шилов виступив з доповіддю «Зміна концептуальних орієнтирів в середині XX століття — головна проблема освіти XXI століття». У виступі йшлося про суттєві духовно-ідейні зміни у розвитку, зокрема, українського соціуму, про принциповий злам ціннісних орієнтирів і засад суспільного розвитку українства.

В конференції взяла участь група угорських фахівців, які представили на розгляд ряд цікавих повідомлень щодо освітянських проблем. Так, старший викладач кафедри суспільних наук факультету виховання дітей та освіти дорослих Дебреценського університету (Угорщина) Морцвін Іштван виклав цікаві матеріали, щодо технології і методики проведення навчальних ігор, а його колега із Закарпатського угорського інституту ім. Ракоці Ференца II Керестень Іштван Степанович розкрив тему: «Метод проектів як інноваційна можливість у дошкільних виховних закладах».

На конференції відбулася плідна розмова і стосовно інших питань розвитку освіти у світі, Європі, в Україні.

Останнім часом зростає кількість фахівців, які захищають в МАУП дисертаційні роботи на здобуття звань доктора філософії з різних галузей знань. Так днями докторами філософії стали: Надія Лебедєва (тема — «Колористика інтер’єру претації пейзажу в Українській ліриці XIX -початку XX століть (у контексті розвитку живопису» (спеціальність соціологія); Катерина Богуславська (тема «Ціннісні орієнтації молоді новітньої України (соціологічний вимір)» (спеціальність — соціологія) та ін. Відбулися захисти дисертаційних робіт зі спеціальностей право, державне управління, економіка та ін.

 

Микола Головатий,
доктор політичних наук, професор,
проректор з наукової роботи МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com